Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2021-2027.
Piotr Poznański napisał
15-03-2021
Niniejsza odpowiedź dotyczy Projektu Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2021-2027. 1. Cieszy fakt powstania strategii, dokumentu będącego podstawa do planowania i koordynacji działań rozwojowych miasta. 2. Pierwsze 20 stron jest napisanych bardzo hermetycznym, niepotrzebnie trudnym językiem. Sprawia to, że dokument jest de facto niedostępny dla osób bez wyższego wykształcenia i sporej erudycji urzędniczo-formalnej. Wyklucza (dyskryminuje) więc znaczną część obywateli naszego miasta z dyskusji o tym kluczowym dla Ustronia dokumencie. Co ciekawe po stronie 20 język staje się zdecydowanie bardziej przystępny. Wnioskuję o ponowną redakcję pierwszej części tekstu. 3. Konsultacje obywateli jedynie w postaci ankietowej, nie jak mają się do opisywanego modelu partycypacyjno-eksperckiego. Badania ankietowe, tak jak i każda inna forma badań ma swoje silne i słabe strony. Dlatego dobrze jest przeprowadzić więcej niż jedna formę konsultacji, aby skompensować niedobory metodyk. Wyniki badań ankietowych z racji swoich ograniczeń, osłabiają jakość opracowania w przynajmniej 2 wymiarach. Braku koncepcji, pomysłów spoza zestawu zaproponowanych pytań i odpowiedzi (przykładowo czy w Ustroniu warto by zlokalizować instytucję kultury o znaczenia ponadregionalnym). Braku świadomości kosztów pomysłów na jakie "głosowali obywatele", a co za tym idzie braku możliwości ważenia priorytetów (dyskusje z udziałem ekspertów). 4. Sugerowałbym dodanie do dokumentu rozdziału opisującej skalę i jakość zaspakajania potrzeb: - różnych grup mieszkańców (seniorzy, uczniowie, przedszkolanki, etc) - poszczególnych wymiarów potrzeb obywateli (zdrowie, transport, edukacja etc) Przykładowo tak, że potrzeby dzieci szkolnych są zaspakajane lepiej lub gorzej niż potrzeby seniorów? Czy kwestie transportowe są lepiej zaspakajane niż te związane z opieką zdrowotną? Taka diagnoza stopnia zaspokojenia potrzeb byłaby racjonalną podstawą do demokratycznej i sprawiedliwej alokacji środków. Jak wiem jest to kwestia bardzo drażliwa. 5. W dokumencie brakuje części dotyczącej transportu ponadregionalnego i szans turystycznych z nim związanych. Przykładowo bezpośrednie połączenia kolejowe Warszawa-Ustroń, tak skomunikowane aby umożliwić pobyt w Ustroniu od piątku wieczorem do niedzieli wieczorem - pełen weekend. Ustroń jest najlepiej spiętym z Warszawą transportowo miastem górskiem . Nie widać powodu dlaczego nie można by przywozić co tydzień setek turystów na pełen weekend (2 noclegi, kilka posiłków w restauracjach, zabiegi spa/wellness). Kolejne 3 oczywiste kierunki to: Kraków (i zachodnia małopolska), Łódź i Wrocław. 6. Chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, że dzielnica Jaszowiec, z racji na unikalny zachowany układ urbanistyczny ma szansę stać się atrakcją podobną do Nowej Huty w Krakowie. Należałoby opracować markę Jaszowiec i powiązaną z nią unikalną ofertę turystyczną - spokojna enklawa, bale jak w PRL, tam gdzie Twoje dzieci będą miały szanse poznać setki innych dzieci. Próba modernizacji Jaszowca na modłę Krupówek skończy się inwazją pseudonowoczesności i dewastacją dzielnicy. 7. Rozwój turystyki w oparciu o walory Ustronia, prosi się o pogłębioną strategie, a w szczególności osobne potraktowanie ruchu turystycznego jednodniowego i wielodniowego. Ten pierwszy generuje wiele wyzwań (parkowanie samochodów, zanieczyszczenia, śmieci) a daje niewiele przychodu (marża restauracji i ciastkarni. Należy go tak kanalizować (transport kolejowy), pakiety bilet + atrakcja lokalna, aby możliwie mało obciążał miasto i generował możliwie duży strumień przychodów. Zupełnie innego potraktowania wymaga turysta wielodniowy. To jest jedynie zarysowanie koncepcji. 8. Choć Ustroń jest przede wszystkim miastem turystycznym, czerpiącym korzyści ze swojego położenia i przyrody, to nie można zapomnieć o aspiracjach i innych potrzebach mieszkańców. Wydaje się zasadne aby Ustroń postawił sobie za cel powstanie ponadregionalnej instytucji kultury będącej kołem zamachowym dla rozwoju kapitału intelektualnego miasta, a bedącego zarazem całoroczną atrakcją turystyczną. Mając świadomość umiejscowienia na śląsku oraz przemysłowego dziedzictwa miasta: kierunkiem może być przyszłość energii (słoneczny Ustroń, biomasa, ekologiczny transport), lub też zdrowie + profilaktyka. W moim głębokiem przekonaniu będzie to o wiele lepsza inwestycja, niż blisko 200 mln wydane na drugi pas do Wisły. Warto sobie uświadomić, że 200 mln zł to budżet za jaki zbudowano Muzeum Śląskie w Katowicach. Piotr Poznański tel 609 377 488
Zbigniew Drózd napisał
09-03-2021
powyższa opinia dotyczy konsultacji programu PONE.
Zbigniew Drózd napisał
09-03-2021
Ustroń , 09.03.2021 Burmistrz I Rada Miasta Ustroń Uwagi do programu PONE W Ustroniu w ramach zarządzonej przez Burmistrza Miasta Ustroń konsultacji społecznej. W związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22.02.2021 o przeprowadzeniu Konsultacji społecznych w dniach 26.02-09.03.2021 Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń podtrzymujemy nasze uwagi wniesione w poprzednich konsultacjach w dniu 6.02.2021r t.j.: 1. Celem programu PONE jest ograniczenie zanieczyszczeń i emisji spalin. Powinien się on koncentrować na wymianie pieców węglowych / kopciuchów/ na piece gazowe lub jeżeli nie ma innej możliwości / brak gazu/ na piece węglowe retortowe. Tymczasem program PONE w Ustroniu zakłada wydanie w ciągu 5 lat 11.350 mln zł na fotowoltaikę w tym sr. własne mieszkańców 1.792mln zł , a 5.434 mln zł na wymianę pieców w tym śr. własne mieszkańców 2.642mln zł Dopłata do wymiany pieca wynosi 50% tj . 5,0-6,0 tys .zł ,natomiast dopłata do fotowoltaiki wynosi 85 % tj. 21.259 tys zł . Jest to całkowite wypaczenie idei niskiej emisji spalin Miasta Ustroń. Nie fotowoltaika zmieni i poprawi jakość powietrza w Ustroniu lecz wymiana w dużej ilości pieców węglowych/kopciuchów/. Ponadto fotowoltaikę najczęściej będą zakładali mieszkańcy posiadający ogrzewanie gazowe. Fotowoltaika za 3750,0zł poprawi ich samopoczucie i zmniejszy im rachunek energetyczny. Wniosek: 1. Pieniądze planowane na fotowoltaikę w programie należy przekierować na wymianę pieców. Oczywiście po uprzedniej ich inwentaryzacji . 2. Konieczne jest wykonanie aktualnej Inwentaryzacje i mapy skupisk pieców weglowych /kopciuchów /w celu ich likwidacji w sposób systemowy /np. na całym osiedlu / 3. Program PONE powinien wziąć pod uwagę dywersyfikację wielkości dopłat, gdyż dla niektórych mieszkańców wymiana pieca będzie zbyt dużym wydatkiem. 4. Dopłaty do pieców węglowych retortowych realizować tylko w przypadku braku sieci gazowej w budynku mieszkalnym 5. Należy określić w programie PONE termin zakończenia wymiany pieców węglowych /kopciuchów/ w Ustroniu dla budynków mieszkalnych ,usługowych i komunalnych. Wniosek końcowy : Skoro celem głównym Programu Ograniczenia Niskiej Emisji /PONE/ jest ograniczenie ładunku zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w mieście Ustroń należy się skupić na wymianie kotłów węglowych /kopciuchów / na kotły ekologiczne i tylko na nie przeznaczyć pieniądze z programu samorządowego. Fotowoltaika jest rozwiązaniem bardzo pozytywnym w skali globalnej ,ale nie wpasowuje się w program PONE miasta Ustroń. Natomiast każdy może ją zrealizować korzystając z pomocy programów rządowych. W związku z powyższymi uwagami i wnioskami uważamy ,że projekt uchwały w sprawie przyjęcia PONE i uzasadnienie przyjęcia Programu Ograniczeń Niskiej Emisji w obecnej wersji wymagają zmiany i nie są do zaakceptowania . Powyższe uwagi zostały napisane po konsultacji z zainteresowanymi problemem jakości powietrza w Ustroniu mieszkańcami Zofia Perlega Bogusław Perlega Zuzanna Olechowska Joanna Dzudzewicz Drózd Zbigniew Drózd

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017