Aktualne Konsultacje Społeczne

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2023 roku.

Na podstawie Zarządzenia nr 317/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 września 2022 r. w dniach od 26 września 2022 r. do 28.09.2022 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2023 r.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń

Linki bezpośrednie do dokumentów:

Od 26-09-2022 do 28-09-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2023 roku.

Na podstawie Zarządzenia nr 318/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 września 2022 r. w dniach od 26 września 2022 r. do 28.09.2022 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2023 r.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń

Linki bezpośrednie do dokumentów:

Od 26-09-2022 do 28-09-2022
Ilość wypowiedzi : 0


Archiwalne Konsultacje Społeczne

Konsultacje projektu zmiany uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń.

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 296/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2020 r. w dniach od 16 września 2020 r. do 22 września 2020 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:
W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu uchwały należy się zalogować.
Od 16-09-2022 do 22-09-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarzadzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Na podstawie Zarządzenia nr 303/2022 Burmistrz Miasta Ustroń z dnia 12 września 2022r. w dniach od 16 września 2022r. do 17 września 2022r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 16-09-2022 do 17-09-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne w sprawie dwóch wariantów koncepcji docelowej organizacji ruchu dla obszaru w granicach ulic: Jana Sztwiertni, Folwarczna, Skoczowska, Dominikańska w Ustroniu

Na podstawie Zarządzenia nr 273/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 sierpnia 2022 r. w dniach od 16 sierpnia 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń w celu uzyskania opinii mieszkańców o pożądany przez nich wariancie koncepcji docelowej organizacji ruchu na osiedlu w Hermanicach.

Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń nr 278/2022, z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wyników
Formularz konsultacji – formularz online
Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń nr 273/2022 z dnia 10.08.2022r.
Od 16-08-2022 do 19-08-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2022 - 2030

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 244 / 2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 lipca 2022 r. ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2022-2030 w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania uwag, jednocześnie dziękujemy mieszkańcom za dotychczasowe zaangażowanie przy opracowaniu projektu dokumentu, w szczególności za wzięcie udziału w prowadzonym badaniu ankietowym.

Konsultacje potrwają od 17.08.2022 r.

Sprawozdanie wraz z odniesieniem do przesłanych uwag zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Zarządzenie 244/2022
Od 13-07-2022 do 17-08-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarzadzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Na podstawie Zarządzenia nr 257/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 sierpnia 2022r. w dniach od 7 sierpnia 2022r. do 9 sierpnia 2022r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 07-08-2022 do 09-08-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń

Na podstawie Zarządzenia nr 253/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 lipca 2022 r. w dniach od 1 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustrońw przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminuudzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegajacych na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierajacych azbest z terenu Miasta Ustroń.
Linki bezpośrednie do dokumentów:
zarządzenie
uchwała
Od 29-07-2022 do 05-08-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustroń nr 167/2022, z dnia 9 maja 2022 r., w dniach od 17 maja 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. przeprowadzane są konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń nr 167/2022, z dnia 9 maja 2022 r.
Obwieszczenie / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń o konsultacjach społecznych
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń - załącznik graficzny
Formularz konsultacji - uwagi - formularz doc
Formularz konsultacji - uwagi - formularz online
Formularz rejestracyjny - warsztaty online

Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń

Projekt w/w aktu prawa miejscowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem Biuletyn Informacji Publicznej - konsultacje społeczne

W celu przedstawienie swojego stanowiska odnośnie w/w aktu prawa miejscowego należy sie zalogować.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń nr 231/2022, z dnia 20 czerwca 2022 r. - WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Od 17-05-2022 do 17-06-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarzadzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Na podstawie Zarządzenia nr 212/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 czerwca 2022r. w dniach od 5 czerwca 2022r. do 7 czerwca 2022r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.Link bezpośredni do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy sie zalogować.
Od 05-06-2022 do 07-06-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarzadzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Na podstawie Zarządzenia nr 165/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4maja 2022r. w dniach od 8 maja 2022r. do 10 maja 2022r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.


    
Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy sie zalogować.
Od 08-05-2022 do 10-05-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń

Na podstawie Zarządzenia nr 157/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 kwietnia 2022 r. w dniach od 2 maja 2022 r. do 5 maja 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.


Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 02-05-2022 do 05-05-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospdarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie Zarządzenia nr 158/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 kwietnia 2022 r. w dniach od 2 maja 2022 r. do 5 maja 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospdarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 02-05-2022 do 05-05-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń

Na podstawie Zarządzenia nr 156/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 kwietnia 2022 r. w dniach od 2 maja 2022 r. do 5 maja 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 02-05-2022 do 05-05-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarzadzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Na podstawie Zarządzenia nr 133/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 kwietnia 2022r. w dniach od 17 kwietnia2022r. do 19 kwietnia 2022r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.

Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy sie zalogować.
Od 17-04-2022 do 19-04-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarzadzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Na podstawie Zarządzenia nr 66/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 marca 2022r. w dniach od 7 marca 2022r. do 9 marca 2022r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 07-03-2022 do 09-03-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej

Na podstawie Zarządzenia nr 65/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 marca 2022r. w dniach od 7 marca 2022r. do 9 marca 2022r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzania inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy sie zalogować.
Od 07-03-2022 do 09-03-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarzadzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Na podstawie Zarządzenia nr 22/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 stycznia 2022r. w dniach od 28 stycznia 2022r. do 30 stycznia 2022r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.

Linki bezposrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy sie zalogować.
Od 28-01-2022 do 30-01-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustroń nr 443/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r., w dniach od 22 grudnia 2021 r. do 24 stycznia 2022 r. przeprowadzane są konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń nr 443/2021 z dnia 13.12.2021 r.
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Projekt uchwały Rady Miasta Ustroń
Diagnoza obszaru zdegradowanego
Mapa obszarów rewitalizacji
Prezentacja - diagnoza - gminny program rewitalizacji
Formularz konsultacji - uwagi - formularz w formacie doc.
Formularz konsultacji - uwagi - formularz online

Projekt w/w aktu prawa miejscowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem Biuletyn Informacji Publicznej - konsultacje

W celu przedstawienie swojego stanowiska odnośnie w/w aktu prawa miejscowego należy sie zalogować.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń nr 38/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. - wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Od 22-12-2021 do 24-01-2022
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ustroń zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Miasta Ustroń, do konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Ustroń
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie na rok 2020”.

Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Zmiany i uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 7 do 10 października 2019 r., poprzez przesłanie formularza na adres biuropodawcze@ustron.pl lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń pok. nr. 2.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pani Magdalena Kozłowska- pracownik merytorycznie odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Więcej informacji- wejdź.
Od 14-11-2021 do 17-12-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Jubileuszowym 250 – lecia Ustrońskiego Przemysłu oraz 100 – lecia Klubu Sportowego

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr /2021  z dnia 13 grudnia 2021 r. w dniach od 14 do 17 grudnia 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Jubileuszowym 250 – lecia Ustrońskiego Przemysłu oraz 100 – lecia Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń.

Konsultacje będą miały formę wyrażenia opinii poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Miasta Ustroń oraz w siedzibie Urzędu Miasta pok. nr 38.Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Magdalena Kozłowska.


Więcej 
Od 14-12-2021 do 17-12-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat

Na podstawie Zarządzenia nr 422/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2021 r. w dniach od 10 grudnia 2021 r. do 12 grudnia 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Ustroń.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.


Linki bezpośrednie do dokumentów:
Zarządzenie nr 422/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Ustroń
Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Ustroń
Uzasadnienie do uchwały

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 10-12-2021 do 12-12-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec– wyrobisko pisakowców".

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia Nr 423/2021 z dnia 6 grudnia 2021 w dniach od 10 grudnia do 12 grudnia odbędą się konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec– wyrobisko piaskowców”.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów;

projekt uchwały,
zarządzenie,
uzasadnienie projektu uchwały.

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 10-12-2021 do 12-12-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec”.

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia Nr 424/2021 z dnia 6 grudnia 2021 w dniach od 10 grudnia do 12 grudniao dbędą się konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec”.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów;

projekt uchwały,
zarządzenie,
uzasadnienie projektu uchwały.

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 10-12-2021 do 12-12-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą Dolina dopływu potoku Jaszowiec wyrobisko piaskowców.

Na podstawie Zarządzenia nr 395/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2021r. w dniach od 19 listopada 2021 r. do 21 listopada 2021 r. odbędą się konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą Dolina dopływu potoku Jaszowiec – wyrobisko piaskowców. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.


Linki bezpośrednie do dokumentów:
- Zarządzenie nr 395 2021 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą Dolina dopływu potoku Jaszowiec wyrobisko piaskowców.
- Uzasadnienie do Uchwały.
- Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą Dolina dopływu potoku Jaszowiec wyrobisko piaskowców.

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 19-11-2021 do 21-11-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą Dolina dopływu potoku Jaszowiec.

Na podstawie Zarządzenia nr 397/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2021r. w dniach od 19 listopada 2021 r. do 21 listopada 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą Dolina dopływu potoku Jaszowiec. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.


Linki bezpośrednie do dokumentów:
- Zarządzenia nr 397/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2021r.
- Uzasadnienie do Uchwały.
- Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą Dolina dopływu potoku Jaszowiec.W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 19-11-2021 do 21-11-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospdarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie Zarządzenia nr 374/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2021 r. w dniach od 12 listopada 2021 r. do 14 listopada 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospdarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.


Linki bezpośrednie do dokumentów:
Zarządzenie nr 374/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospdarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
Uzasadnienie do uchwały


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 12-11-2021 do 14-11-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń

Na podstawie Zarządzenia nr 375/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2021 r. w dniach od 12 listopada 2021 r. do 14 listopada 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.


Linki bezpośrednie do dokumentów:
Zarządzenie nr 375/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
Uzasadnienie do uchwały

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 12-11-2021 do 14-11-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany uchwały nr XXVIII/415/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 380/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2021 r. w dniach od 12.11.2021 r. do 14.11.2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczące projektu zmiany uchwały nr XXVIII/415/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta. Forma przeprowadzenia konsultacji polegać będzie na możliwości wypowiedzenia się na forum dyskusyjnym z użyciem strony internetowej Miasta. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Urszula Broda-Gawełek.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.
Link bezpośredni do dokumentu:

https://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=22733&idmp=7&r=o

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 12-11-2021 do 14-11-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat

Na podstawie Zarządzenia nr 372/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 listopada 2021 r. w dniach od 9 listopada 2021 r. do 11 listopada 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń  projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty z agospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz stawek opłat.

Projekt ww.aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem:
https://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=22721&idmp=593&r=r


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Od 09-11-2021 do 11-11-2021
Ilość wypowiedzi : 3

Konsultacje uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 369/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada w dniach od 6 listopada 2021r. do 9 listopada 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z miaszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje sie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy sie zalogować.
Od 06-11-2021 do 09-11-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

Na podstawie Zarządzenia nr 368/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada w dniach od 6 listopada 2021r. do 9 listopada 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z miaszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego okreslenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2022 rok.

Projekt ww. aktu prawa znajduje sie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy sie zalogować.
Od 06-11-2021 do 09-11-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie Zarządzenia nr 304/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021 r., w dniach od 27 września 2021 r. do 27 października 2021 r. przeprowadzane są konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie nr 304/2021 Burmistrza Miasta Ustroń
Obwieszczenie/Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Uchwała Rady Miasta Ustroń - PROJEKT
Diagnoza obszaru zdegradowanego
Mapa obszarów rewitalizacji
Prezentacja - diagnoza - gminny program rewitaliazacji
Formularz konsultacji - uwagi - formularz w formacie doc.
Formularz konsultacji - uwagi - formularz online

Zarządzenie nr 401/2021 Burmistrza Miasta Ustroń - WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Projekt ww. aktu prawa miejscowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem Biuletyn Informacji Publicznej - konsultacje

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy sie zalogować.
Od 27-09-2021 do 27-10-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Zarządzenia nr 329/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2021 r. w dniach od 14 października 2021 r. do 17 października 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.


Linki bezpośrednie do dokumentów:
Zarządzenie nr 329 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
Uzasadnienie do uchwały


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 14-10-2021 do 17-10-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 326/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2021r. w dniach od 15 października 2021r. do 17 października 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww.aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: https://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=22568&idmp=593&r=r

Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie nr 326/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Uzasadnienie do projektu uchwały.


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 15-10-2021 do 17-10-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń na lata 2021-2024 z perspektywą do 2030 r."

Na podstawie Zarządzenia nr 315/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2021 r. w dniach od 2 października 2021 r. do 8 października 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń na lata 2021-2024 z perspektywą do 2030 r."

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Nr 315 z dnia 28 września 2021 w sprawie przyjęcia PGN
Uchwała w sprawie przyjęcia PGN
Uzasadnienie do Uchwały
PGN Ustroń_2021


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 02-10-2021 do 08-10-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 262/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w dniach od 6 wrzesnia 2021r. do 10 września 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej. 

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: https://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=22410&idmp=593&r=r  

Linki bezpośrednie do dokumentów:
W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 06-09-2021 do 10-09-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.

Na podstawie Zarządzenia nr 263/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w dniach od 6 września 2021r. do 10 września 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.

Projekt ww.aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: https://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=22414&idmp=593&r=r 

Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy sie zalogować.
Od 06-09-2021 do 10-09-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2022 roku.

Na podstawie Zarządzenia nr 266/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w dniach od 6 września 2021r. do 10 września 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2022 roku.

Projekt ww.aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: https://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=22415&idmp=593&r=r 

Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy sie zalogować.
Od 06-09-2021 do 10-09-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2022 roku.

Na podstawie Zarządzenia nr 265/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w dniach od 6 września 2021r. do 10 września 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2022 roku.

Projekt ww.aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: https://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=22416&idmp=593&r=r 

Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy sie zalogować.
Od 06-09-2021 do 10-09-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 227/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 lipca 2021r. w dniach od 1 sierpnia 2021r. do 4 sierpnia 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww.aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów: 


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy sie zalogować.

Od 28-07-2021 do 05-08-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą.

Na podstawie Zarządzenia nr 192/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 czerwca 2021 r., w dniach od 17 czerwca 2021 r. do 1 lipca 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczące koncepcji opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą.

Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Uchwała Rady Miasta Ustroń w sprawie przystąpienia do opracowania MPZP
Załącznik graficzny do uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie przystąpienia do opracowania MPZP
Ustroń koncepcja MPZP - przedmiot konsultacji społecznych
Koncepcja MPZP Śródmieście - widok od strony północnej
Koncepcja MPZP Śródmieście - widok od strony wschodniej
Koncepcja MPZP Śródmieście - widok od strony zachodniej
Koncepcja MPZP Śródmieście - widok na Rynek i okolicę od strony ul. A. Brody

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. koncepcji należy się zalogować.

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji - Zarządzenie Burmistrza Miasta

Koncepcja opracowywanego ww miejscowego planu zagospodarwoania przestrzennego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej
Od 17-06-2021 do 01-07-2021
Ilość wypowiedzi : 20

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń koncepcji opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie zarządzenia nr 148/2021 z dnia 17 maja 2021r. Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń koncepcji opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujacych ulic:Jana Wantuły,Pod Skarpą, Partyzantów,3 Maja,Parkowej,zachodniej granicy rzeki Wisły,Akacjowej,Katowickiej.


Link bezpośredni do w/w zarządzenia:

https://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=22055&idmp=825&r=o
Od 17-05-2021 do 14-06-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Na podstawie Zarządzenia nr 167/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2021r. w dniach od 5 czerwca 2021r. do 8 czerwca 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

LInki bezpośrednie do dokumentów:
Od 01-06-2021 do 08-06-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 172/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2021r. w dniach od 4 czerwca 2021r. do 6 czerwca 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

LInki bezpośrednie do dokumentów:
Od 31-05-2021 do 06-06-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021 - 2027

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 163/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 maja 2021 r. w dniach od 27.05.2021 r. do 02.06.2021 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń aktu prawa miejscowego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021 – 2027. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Artur Kubica.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.
Linki bezpośrednie do dokumentów:

Projekt uchwały
Zarządzenie Burmistrza

Link do strony konsultacji:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/srps_ustron
Od 27-05-2021 do 02-06-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne dotyczące nadania nowego Statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 164/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 maja  2021 r. w dniach od 28.05.2021 r. do 02.06.2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń  dotyczące nadania nowego Statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta. Forma przeprowadzenia konsultacji polegać będzie na możliwości wypowiedzenia się na forum dyskusyjnym z użyciem strony internetowej Miasta. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Urszula Broda-Gawełek.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.
Link bezpośredni do dokumentu:
https://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=22073&idmp=593&r=r

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 25-05-2021 do 02-06-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic:Jana Wantuły,Pod Skarpą,Partyzantów,3 Maja,Parkowej,zachodniej granicy rzeki Wisły,Akacjowej,Katowickiej

Na podstawie Zarządzenia nr 132/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 maja 2021r. w dniach od 7 maja 2021r. do 12 maja 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 07-05-2021 do 12-05-2021
Ilość wypowiedzi : 54

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 107/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 kwietnia 2021r. w dniach od 16 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 15-04-2021 do 19-04-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne projektu aktu prawa miejscowego w sprawie udzielenia dofinansowania nadofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń.

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 75/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 marca 2021r. w dniach od18 marca 2021r. do 21 marca 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021-2025. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Justyna Stępień.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.
Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały
Program OGraniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2025

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 18-03-2021 do 21-03-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2021-2027.

W związku z opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2021-2027”, należy przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2021-2027, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały nr VIII/77/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń w zw. z Uchwałą nr XXIV / 340 / 2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2021-2027", w tym trybu jej konsultacji.

Forma przeprowadzenia konsultacji polegać będzie na możliwości wypowiedzenia się na forum dyskusyjnym z użyciem strony internetowej miasta

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnoście ww. projektu Strategii Rozwoju Miasta YUstroń na lata 2021-2027 należy się zalogować

https://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=21686&idmp=593&r=r


Od 01-03-2021 do 15-03-2021
Ilość wypowiedzi : 3

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Na podstawie Zarządzenia nr 58/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 marca 2021r. w dniach od 12 marca 2021r. do 14 marca 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń, projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zwonienia z podatku od nieruchomości.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 09-03-2021 do 15-03-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 53/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 marca 2021r. w dniach od 8 marca 2021r. do 10 marca 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej
Linki bezpośrednie do dokumentów:
W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 04-03-2021 do 11-03-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021-2025

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 43/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 lutego 2021r. w dniach od 26 lutego 2021r. do 9 marca 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021-2025. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Justyna Stępień.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.
Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały
Program OGraniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2025

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 26-02-2021 do 09-03-2021
Ilość wypowiedzi : 5

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021 - 2027

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 46/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 lutego 2021 r. w dniach od 24.02.2021 r. do 28.02.2021 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń aktu prawa miejscowego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021 – 2027.  Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Artur Kubica.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.
Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza

Projekt uchwały
Załącznik do uchwały

Link do strony konsultacji:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/srps_ustron

Od 24-02-2021 do 28-02-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021-2025.

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 27/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 lutego 2021r. w dniach od 3 lutego 2021r. do 8 lutego 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021-2025. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Justyna Stępień.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.
Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały
Program OGraniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2025

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 03-02-2021 do 09-02-2021
Ilość wypowiedzi : 17

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 stycznia 2021r. w dniach od 11 stycznia 2021r. do 13 stycznia 2021r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej
Linki bezpośrednie do dokumentów:
W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 08-01-2021 do 14-01-2021
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Ustroń

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 438/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2020r. w dniach od 11.12.2020r. do 13.12.2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Ustroń. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie w/w. projektu aktu prawa miejscowego. Projekt w/w. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie BM Ustroń
Projekt uchwały Aglomeracja Ustroń
Załącznik nr 1 do projektu uchwały
Załącznik nr 2.1 do projektu uchwały
Załącznik nr 2.2 do projektu uchwały
Załącznik nr 2.3 do projektu uchwały


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie w/w. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 11-12-2020 do 13-12-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020-2035.

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 414/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2020r. w dniach od 23.11.2020r. do 26.11.2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020-2035. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Projekt w/w. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta
Projekt uchwały
Załącznik do uchwały


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie w/w. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 23-11-2020 do 26-11-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Skoczów

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 412/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2020r. w dniach od 20.11.2020r. do 24.11.2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Skoczów. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie w/w. projektu aktu prawa miejscowego. Projekt w/w. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta
Uchwała_projekt
Załącznik nr 1 do uchwały
Mapa aglomeracji

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie w/w. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 20-11-2020 do 24-11-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 385/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2020r. w dniach od 13.11.2020r. do 15.11.2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 13-11-2020 do 15-11-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie Zarządzenia nr 367/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w dniach od 7.11.2020r. do 10.11.2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 04-11-2020 do 11-11-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat

Na podstawie Zarządzenia nr 368/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w dniach od 7.11.2020r. do 10.11.2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 04-11-2020 do 11-11-2020
Ilość wypowiedzi : 1

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Zarządzenia nr 369/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w dniach od 7.11.2020r. do 10.11.2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 04-11-2020 do 11-11-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli określonych nieruchomości

Na podstawie Zarządzenia nr 370/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w dniach od 7.11.2020r. do 10.11.2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli określonych nieruchomości.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 04-11-2020 do 11-11-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Na podstawie Zarządzenia nr 371/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w dniach od 7.11.2020r. do 10.11.2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 04-11-2020 do 11-11-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Na podstawie Zarządzenia nr 372/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w dniach od 7.11.2020r. do 10.11.2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:
W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.

 
Od 04-11-2020 do 11-11-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej projektu aktu prawa miejcowego w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 372/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w dniach od 6.11.2020r. do 08.11.2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń . Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Renata Dorda.
Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 06-11-2020 do 08-11-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 361/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 października 2020r. w dniach od 2 listopada 2020r. do 4 listopada 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:
W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 28-10-2020 do 05-11-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021

Na podstawie Zarządzenia nr 326/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 października 2020r. w dniach od 9 października 2020r. do 12 października 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 06-10-2020 do 13-10-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 312/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2020r. w dniach od 5 października 2020r. do 7 października 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:
W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 29-09-2020 do 08-10-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2021 roku.

Na podstawie Zarządzenia nr 311/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2020r. w dniach od 2 października 2020r. do 6 października 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zwolnień z podatku rolnego w 2021 roku.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:
W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 29-09-2020 do 07-10-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2021 roku

Na podstawie Zarządzenia nr 310/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2020r. w dniach od 2 października 2020r. do 6 października 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zwolnień z podatku od nieruchomości w 2021 roku.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 29-09-2020 do 07-10-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 309/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2020r. w dniach od 2 października 2020r. do 6 października 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 29-09-2020 do 07-10-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2020-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"

Na podstawie Zarządzenia nr 299/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 września 2020r. w dniach od 23 września 2020r. do 29 września 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2020-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 23-09-2020 do 29-09-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.

 
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Miasta Ustroń zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Miasta Ustroń, do konsultacji projektu „Program współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

 

Opracowany Program będzie stanowić podstawę współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

 

Zmiany i uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 28 sierpnia do 3 września, poprzez przesłanie formularza na adres biuropodawcze@ustron.pl lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń.

 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Pani Anna Stec – Hanus – pracownik merytorycznie odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Projekt ww. aktu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Formularz zgłoszenia zmian
Uchwała i projekt programu współpracy na 2021 rok
Od 24-08-2020 do 03-09-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej

Na podstawie Zarządzenia nr 257/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 sierpnia 2020 r. w dniach od 24 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Miasta Ustroń. Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu uchwały należy się zalogować.
Od 22-08-2020 do 29-08-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 246/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 sierpnia 2020r. w dniach od 10 sierpnia 2020r. do 12 sierpnia 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 04-08-2020 do 13-08-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 183/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 maja 2020r. w dniach od 1 czerwca 2020r. do 3 czerwca 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej
Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 28-05-2020 do 04-06-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 154/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 kwietnia 2020r. w dniach od 4 maja 2020r. do 6 maja 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej
Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 28-04-2020 do 07-05-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiący dochód gminy.

Na podstawie Zarządzenia nr 145/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 kwietnia 2020r. w dniach od 24 kwietnia 2020r. do 26 kwietnia 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiący dochód gminy.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 20-04-2020 do 27-04-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne projektu aktu prawa miejscowego w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości.

Na podstawie Zarządzenia nr 146/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 kwietnia 2020r. w dniach od 24 kwietnia 2020r. do 26 kwietnia 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu  aktu prawa miejscowego w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 20-04-2020 do 27-04-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Na podstawie Zarządzenia nr 147/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 kwietnia 2020r. w dniach od 24 kwietnia 2020r. do 26 kwietnia 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 20-04-2020 do 27-04-2020
Ilość wypowiedzi : 1

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.

Na podstawie Zarządzenia nr 143/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 kwietnia 2020r. w dniach od 24 kwietnia 2020r. do 26 kwietnia 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 24-04-2020 do 26-04-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń.

Na podstawie Zarządzenia nr 129/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 kwietnia 2020r. w dniach od 7 kwietnia 2020r. do 9 kwietnia 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego Palnu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Projekt uchwały zmieniającej
Uzasadnienie projektu uchwały zmieniającejW celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 07-04-2020 do 09-04-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Ustroniu.

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 97/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 marca 2020r. w dniach od 19 marca 2020r. do 22 marca 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały  w sprawie nadania nazwy ronda w Ustroniu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Magdalena Kozłowska.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: https://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=20204&idmp=593&r=r

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 19-03-2020 do 23-03-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 58/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 marca 2020r. w dniach od 6 marca 2020r. do 10 marca 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 03-03-2020 do 11-03-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultaje projektu uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Zarządzenia nr 59/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 marca 2020r., w dniach od 6 marca 2020r. do 9 marca 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego zmieniającego uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 03-03-2020 do 07-03-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 15/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 stycznia 2020r. w dniach od 3 lutego 2020r. do 5 lutego 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:
W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 31-01-2020 do 06-02-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat

Na podstawie Zarządzenia nr 8/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 stycznia 2020r., w dniach od 24 stycznia 2020r. do 28 stycznia 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego zmieniającego uchwałę w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 20-01-2020 do 29-01-2020
Ilość wypowiedzi : 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwość i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Zarządzenia nr 9/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 stycznia 2020r., w dniach od 24 stycznia 2020r. do 28 stycznia 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 20-01-2020 do 29-01-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie Zarządzenia nr 10/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 stycznia 2020r., w dniach od 24 stycznia 2020r. do 28 stycznia 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 20-01-2020 do 29-01-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 11/2020 z dnia 20 stycznia 2020r. w dniach od 24 do 27 stycznia 2020r. odbędą się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Konsultacje będą miały formę wyrażenia opinii poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Miasta Ustroń oraz w siedzibie Urzędu Miasta pok. nr 33. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Radosław Muchyński.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.

Więcej informacji- wejdź.
Od 24-01-2020 do 27-01-2020
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem Jana Cholewy.

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 422/2019  z dnia 9 grudnia 2019r. w dniach od 10 do 13 grudnia 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem Jana Cholewy.

Konsultacje będą miały formę wyrażenia opinii poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Miasta Ustroń oraz w siedzibie Urzędu Miasta pok. nr 38.Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Magdalena Kozłowska.
Więcej informacji- wejdź.
Od 09-12-2019 do 14-12-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy kompleksowi sportowo- rekreacyjnemu w Ustroniu.

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 421/2019  z dnia 9 grudnia 2019r. w dniach od 10 do 13 grudnia 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie nadania nazwy kompleksowi sportowo- rekreacyjnemu w Ustroniu. 

Konsultacje będą miały formę wyrażenia opinii poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Miasta Ustroń oraz w siedzibie Urzędu Miasta pok. nr 38. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Magdalena Kozłowska.
Więcej informacji- wejdź.
Od 09-12-2019 do 14-12-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w sprawie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Pióropuszniki nad Wisłą"

Na podstawie Zarządzenia nr 346/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2019r., w dniach od 18 listopada do 20 listopada 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Pióropuszniki nad Wisłą"
Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwałyW celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 18-11-2019 do 20-11-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 354/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2019r. w dniach od 12 listopada 2019r. do 14 listopada 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 08-11-2019 do 15-11-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.

Na podstawie Zarządzenia nr 346/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2019r.,  w dniach od 10 listopada do 13 listopada 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Projekt uchwały
Załącznik do uchwały.
Uzasadnienie projektu uchwałyW celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 10-11-2019 do 13-11-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w sprawiew ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli określonych nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń.

Na podstawie Zarządzenia nr 349/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2019r. w dniach od 10 listopada 2019r. do 13 listopada 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli określonych nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Projekt uchwały
Załacznik do uchwały.
Uzasadnienie projektu uchwałyW celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 10-11-2019 do 13-11-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w sprawieprojektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Na podstawie Zarządzenia nr 350/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2019r. w dniach od 10 listopada 2019r. do 13 listopada 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwałyW celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 10-11-2019 do 13-11-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w sprawie projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie Zarządzenia nr 347/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2019r. w dniach od 10 listopada 2019r. do 13 listopada 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwałyW celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 10-11-2019 do 13-11-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w sprawie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.

Na podstawie Zarządzenia nr 348/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2019r. w dniach od 10 listopada 2019r. do 13 listopada 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwałyW celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 10-11-2019 do 13-11-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w sprawie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie Zarządzenia nr 348/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2019r. w dniach od 10 listopada 2019r. do 13 listopada 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwałyW celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 10-11-2019 do 13-11-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.


Na podstawie Zarządzenia nr 331/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 października 2019 r. w dniach od 28 października 2019 r. do 30 października 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 25-10-2019 do 31-10-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń.

 
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ustroń zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Miasta Ustroń, do konsultacji projektu w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń.

Zmiany i uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 18 do 22 października 2019 r., poprzez przesłanie formularza na adres biuropodawcze@ustron.pl lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń pok. nr. 2.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej.
Od 14-10-2019 do 23-10-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020. (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 293/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 października 2019 r. w dniach od 6 października 2019r. do 8 października 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 03-10-2019 do 09-10-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2020 roku.

Na podstawie Zarządzenia nr 294/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 października 2019 r. w dniach od 6 października 2019r. do 8 października 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2020 roku.


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 03-10-2019 do 09-10-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2020 roku.

Na podstawie Zarządzenia nr 295/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 października 2019 r. w dniach od 6 października 2019r. do 8 października 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2020 roku.


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 03-10-2019 do 09-10-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 296/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 października 2019 r. w dniach od 6 października 2019r. do 8 października 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej.


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 03-10-2019 do 09-10-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od okreslonych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie Zarządzenia nr 295/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 października 2019r. w dniach od 7 października 2019r. do 9 października 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń w sprawie odbierania odpadów komunalnych od okreslonych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:
- Projekt Uchwały.
- Zarządzenie.
- Uzasadnienie do uchwały.

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 07-10-2019 do 09-10-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 284/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 wrzesnia 2019 r. w dniach od 1 października 2019r. do 3 października 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 27-09-2019 do 04-10-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 256/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2019 r. w dniach od 2 września 2019 r. do 4 września 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 30-08-2019 do 05-09-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 232/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 lipca 2019 r. w dniach od 5 sierpnia 2019 r. do 8 sierpnia 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 01-08-2019 do 09-08-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 230/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 lipca 2019r. w dniach od 29 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego  w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń.

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego.
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:

- projekt uchwały,
- zarządzenie.

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 29-07-2019 do 02-08-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 183/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 czerwca 2019 r. w dniach od 8 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować
Od 05-06-2019 do 11-06-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na usunięciu

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 160/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2019r. w dniach od 20 maja 2019 r. do 22 maja 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:
Zarządzenie w sprawie przyjecia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofiansowanie kosztów inwestycji
- Uzasadnienie do Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na dofiansowanie kosztów inwestycji
Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 20-05-2019 do 22-05-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 142/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 maja 2019 r. w dniach od 13 maja 2019 r. do 15 maja 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować
Od 09-05-2019 do 16-05-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 66/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 marca 2019 r. w dniach od 11 marca 2019 r. do 13 marca 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 07-03-2019 do 14-03-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 32/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 lutego 2019 r. w dniach od 11 lutego 2019 r. do 13 lutego 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 10-02-2019 do 14-02-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)


Na podstawie Zarządzenia nr 4/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 stycznia 2019 r. w dniach od 14 stycznia 2019 r. do 16 stycznia 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 10-01-2019 do 17-01-2019
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego uchylającego akt prawa miejscowego w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gmine w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

Na podstawie Zarządzenia nr 384/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018 r. w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 13 grudnia 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu aktu prawa miejscowego uchylającego akt prawa miejscowego w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej
Linki bezpośrednie do dokumentów zanjdują się :
Zarządzenie nr 384/2018
Projekt uchwały uchylającą uchwałę w sprawie okreslenia rodzajów dodtakowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
Uzasadnienie do projektu uchwały
W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie w.w. projektu aktu prawa miejscowego nalezy się zalogować.

Od 10-12-2018 do 13-12-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 385/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018 r.  odbędą się konsultacje społeczne w dniach od 10 do 13 grudnia 2018 r. z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działajacymi na terenie Miasta Ustroń w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospdoarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospdoarowanie odpadami komunalnymi. 
Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej URzędu Miasta Ustroń pod adresem Biuletyn Informacji Publczinej

L
inki bezpośrednie do domkumentów:
Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały
W celu przedstawienia swojego stanowiska odnosnie ww. projektu aktu prawa miejscowego nalezy się zalogować.
Od 10-12-2018 do 13-12-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 383/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018 r. w dniach od 9 grudnia 2018 r. do 11 grudnia 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 05-12-2018 do 12-12-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 382/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018 r. w dniach od 9 grudnia 2018 r. do 11 grudnia 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej.


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 05-12-2018 do 12-12-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rokNa podstawie Zarządzenia nr 351/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 października 2018 r. w dniach od 4 listopada 2018 r. do 5 listopada 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem:  Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 31-10-2018 do 06-11-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)


Na podstawie Zarządzenia nr 339/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 października 2018 r. w dniach od 28 października 2018 r. do 29 października 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego  zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 24-10-2018 do 30-10-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat oraz projektu aktu prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komu

Na podstawie Zarządzenia nr 338/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 października 2018 r. w dniach od 24 października 2018 r. do 28 października 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczące projektu aktu prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat oraz projektu aktu prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekty ww. aktów prawa miejscowego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednia do dokumentów: 

Zarządzenie Burmistrza
Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uzasadnienie do uchwały

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 24-10-2018 do 28-10-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 294/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 września 2018 r. w dniach od 1 października 2018 r. do 3 października 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 27-09-2018 do 04-10-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej

Na podstawie Zarządzenia nr 293/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 września 2018 r. w dniach od 1 października 2018 r. do 3 października 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 27-09-2018 do 04-10-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zwolnień z podatku rolnego w 2019 roku

Na podstawie Zarządzenia nr 292/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 września 2018 r. w dniach od 1 października 2018 r. do 3 października 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zwolnień z podatku rolnego w 2019 roku.


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 27-09-2018 do 04-10-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

Na podstawie Zarządzenia nr 290/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 września 2018 r. w dniach od 1 października 2018 r. do 3 października 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 27-09-2018 do 04-10-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019

Na podstawie Zarządzenia nr 291/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 września 2018 r. w dniach od 1 października 2018 r. do 3 października 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącegozwolnień z podatku od nieruchomości w 2019 roku.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza
Projekt uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 27-09-2018 do 04-10-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego uchylającego akt prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 289/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2018 r. w dniach od 24 września 2018 r. do 28 września 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczące projektu aktu prawa miejscowego uchylającego akt prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz projektu aktu prawa miejscowego uchylającego akt prawa miejscowego w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:

Zarządzenie Burmistrza
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Uzasadnienie do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odierania odpadów komunalnych
Uzasadnienie do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować
Od 24-09-2018 do 28-09-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.) oraz zarządzeniem nr 278/2018 z dnia 12 września 2018 r. Burmistrz Miasta Ustroń zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Miasta Ustroń, do konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie na rok 2019”.

Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Zmiany i uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 17 do 21 września 2018 r., poprzez przesłanie formularza na adres biuropodawcze@ustron.pl lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń pok. nr. 2.

Projekt Programu współpracy oraz formularz zgłoszeń znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pani Magdalena Kozłowska- pracownik merytorycznie odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Od 12-09-2018 do 21-09-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)
Na podstawie Zarządzenia nr 242/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 sierpnia 2018 r. w dniach od 27 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 22-08-2018 do 30-08-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)

Na podstawie zarządzenia Nr 198/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 czerwca 2018 r.  w dniach od 12 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu  aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji publicznej Urzedu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:

uzasadnienie projektu uchwały
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej
Zarządzenie Nr 198/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnoście ww. projektu aktu prawa miejscowego nalezy się zalogować.
Od 12-06-2018 do 15-06-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)Na podstawie Zarządzenia nr 177/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 maja 2018 r. w dniach od 4 czerwca 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 30-05-2018 do 09-06-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczacego zasad ustalenia na terenie Miasta Ustroń maksymalnej liczby zezwoleń (...)

Na podstawie Zarządzenia nr 179/2018  Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 maja 2018r. w dniach od 01 czerwca 2018r. do 04 czerwca 2018r. odbędą sie konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego uchwały w sprawie zasad ustalenia na terenie Miasta Ustroń maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępst od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.


projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: www.ustron.bip.info.pl

projekt uchwały

uzasadnienie projektu

zarządzenie w sprawie konsultacji
Od 01-06-2018 do 04-06-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)
Na podstawie Zarządzenia nr 133/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w dniach od 30 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.


 
Od 26-04-2018 do 05-05-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)


Na podstawie Zarządzenia nr 113/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 kwietnia 2018 r.  w dniach od 9 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem:  Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 05-04-2018 do 14-04-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie Zarządzenia nr 62/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 marca 2018 r., w dniach od 9 - 15 marca 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - prowadzącymi działalność statutową na terenie Miasta Ustroń dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki do dokumentów:
1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
2.Projekt uchwały
3.Załącznik do projektu uchwały
4.Uzasadnienie

Od 08-03-2018 do 15-03-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie Zarządzenia nr 64/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 marca 2018 r., w dniach od 9 - 15 marca 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - prowadzącymi działalność statutową na terenie Miasta Ustroń dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki do dokumentów:
1.Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń
2.Projekt uchwały
3.Załącznik do projektu uchwały
4.Uzasadnienie
Od 08-03-2018 do 15-03-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)
Na podstawie Zarządzenia nr 59/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 lutego  2018 r.  w dniach od 5 marca 2018 r. do 8 marca 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów: 
W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 01-03-2017 do 09-03-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne projektu aktu prawa miejscowego w sprawie udzielenia dofinansowania nadofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń.

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 54/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 lutego 2018 r. w dniach od 26 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektów aktów prawa  miejscowego w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów;

- projekt uchwały,
- uzasadnienie projektu uchwały,
-zarządzenie .

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 26-02-2018 do 01-03-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne projektu aktu prawa miejscowego w sprawie przyjęcia Aktualizacji do Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla Miasta Ustroń do roku 2020.

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 55/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21  lutego 2018 r. w dniach od 26lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie przyjęcia Aktualizacji do Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla Miasta Ustroń do roku 2020.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej
Linki bezpośrednie do dokumentów;

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 26-02-2018 do 01-03-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne projektu aktu prawa miejscowego w sprawie udzielenia dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 48/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 lutego 2018 r. w dniach od 16 lutego 2018 r. do 19 lutego 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektów aktów prawa miejscowego w sprawie udzielenia dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych.

Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów;
W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 16-02-2018 do 20-02-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje społeczne projektów aktów prawa miejscowego w sprawie zmiany Statutów Osiedli Miasta Ustroń

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 1 do 8 lutego 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne projektów aktów prawa miejscowego w sprawie zmiany uchwał:
 • w sprawie zmiany Statutu Osiedla Polana, 
 • w sprawie zmiany Statutu Osiedla Poniwiec,
 • w sprawie zmiany Statutu Osiedla Ustroń Górny,
 • w sprawie zmiany Statutu Osiedla Ustroń Centrum,
 • w sprawie zmiany Statutu Osiedla Ustroń Dolny,
 • w sprawie zmiany Statutu Osiedla Zawodzie,
 • w sprawie zmiany Statutu Osiedla Hermanice,
 • w sprawie zmiany Statutu Osiedla Lipowiec,
 • w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nierodzim.

Projekty ww. aktów prawa miejscowego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 01-02-2018 do 08-02-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)Na podstawie Zarządzenia nr 13/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 stycznia 2018 r.  w dniach od 28 lutego 2018 r. do 2 lutego 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej


Projekt ww. aktu prawa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej


Linki bezpośrednie do dokumentów:


W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego należy się zalogować.


 
Od 25-01-2018 do 03-02-2018
Ilość wypowiedzi : 0

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie Zarządzenia nr 409/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w dniach od 16 grudnia 2017 r. do 19 grudnia 2017 r. odbywają się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektów aktów prawa miejscowego:
 • (1) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • (2) w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Projekty ww. aktów prawa miejscowego wraz z informacją o przedmiocie proponowanych zmian znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej

Linki bezpośrednie do dokumentów:
-> projekt uchwały (1)
-> projekt uchwały (2)
-> uzasadnienie projektu uchwały (1)
-> uzasadnienie projektu uchwały (2)
-> informacja o przedmiocie proponowanych zmian

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego należy się zalogować.
Od 16-12-2017 do 19-12-2017
Ilość wypowiedzi : 4


Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017