Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic:Jana Wantuły,Pod Skarpą,Partyzantów,3 Maja,Parkowej,zachodniej granicy rzeki Wisły,Akacjowej,Katowickiej
lgajda napisał
12-05-2021
Przedstawiony plan zagospodarowania przestrzennego narusza w sposób bezsprzeczny konstytucyjne prawo własności i jest oderwany od rzeczywistej. Przedstawiona tutaj koncepcja w wielu przypadkach stanowi nadmierną i nieproporcjonalną ingerencję w prawo własności nieruchomości i oznacza naruszenie władztwa planistycznego oraz naruszenie interesów prawnych właścicieli wielu nieruchomości, w tym parcel należących do mojego teścia oraz żony m.in. 1324/15, 1321/4, 1324/16, 1324/17, 1322/1 oraz 1324/16. Gmina nie ma pełnej swobody w określaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania poszczególnych obszarów położonych na jej terenie (wyrok NSA z 17 kwietnia 2018 r. sygn. II OSK 1410/16). Uchwała planu w takiej formie zostanie zaskarżona przez nas do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Bardzo proszę wyjaśnić w jakiż to magiczny sposób ogród który użytkujemy od lat będzie miejscem zabudowy dla zespołu budynków wielorodzinnych (bloku), i to na parcelach stanowiących naszą własność, w pobliżu kilku metrów od należącego również do nas budynku gospodarczego.
Anonim napisał
12-05-2021
W związku z odbywającymi się konsultacjami społecznymi dla Planu Zagospodarowania Przestrzennego jak powyżej wnoszę następujące uwagi: a) w przedstawionej koncepcji planu nie ujęto żadnej z uwag zgłoszonych przez właściciela działki nr 1409/11, 1409/12 i 1409/32, b) koncepcja na działce numer 1412/16 dopuszcza budowę budynków szeregowych, nie wzięto pod uwagę, że teren jest zalewowy, c) podczas gdy ludzie uciekają z miejskich blokowisk, dopuszcza się zabudowę szeregową pomiędzy budynkami jednorodzinnymi co spowoduje powstanie „betonowych ścian” zasłaniających oś widokową w kierunku góry Czantoria. Proponowana zabudowa szeregowa ma zapewne zintensyfikować zabudowę ze względu na małą odległość od przedszkola oraz szkoły. Jednak argument ten w przypadku budowy domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w naszym mieście niestety jest błędny, ponieważ tego typu budynku (a raczej zlokalizowane w nich mieszkania) nabywane są przez emerytów, a nie rodziny z dziećmi. W praktyce będą to w znacznej ilości mieszkania niezamieszkałe na stałe, z których właściciele będą korzystali sporadycznie w okresie wakacji, ferii i świąt. Takie użytkowanie jest na terenie Miasta Ustroń powszechnie obserwowane na wszystkich osiedlach w zabudowie szeregowej. Większość mieszkań stoi pusta, d) koncepcja może uwzględnia różę wiatrów dla miasta, ale należy wspomnieć że są to wartości uśrednione i nie odzwierciedlają warunków w danym obszarze miasta czy dzielnicy. Koncepcja nie uwzględnia kierunku najczęściej wiejących wiatrów (w tym halnych), w rejonie planowanej zabudowy szeregowej na terenie działki nr 1412/16. Planowana zabudowa szeregowa zlokalizowana ze wschodu na zachód, wpłynie negatywnie na przewiew powietrza w rejonie ul. Partyzantów. Gdzie wbrew założeniom róży wiatrów dla miasta, najczęściej wiejącymi wiatrami są wiatry wiejące od południa (w tym również halny). Ograniczenie w przewiewie bezpośrednio przełoży się na jakość powietrza i pogorszy warunki życiowe wieloletnich mieszkańców miasta, e) tak małe budynki, o szerokości elewacji frontalnej ok. 6 m, nie spowodują zintensyfikowania zaludnienia, gdyż mieszkania na każdej kondygnacji, będą składały się co najwyżej z salonu, sypialni, łazienki i aneksu kuchennego, co dla liczniejszych rodzin z dziećmi nie będzie możliwe do zamieszkania na stałe, takie mieszkania okresowo użytkują osoby w podeszłym wieku, które raczej dzieci mieć już nie będą. Jedynie przybliży Miasto Ustroń do miasta emerytów, f) istniejąca szkoła i przedszkole nie są również argumentem przeważającym za tak intensywną zabudową i to na dokładkę w mieście uzdrowiskowym, zważywszy że tylko na rok szkolny 2021/2022 brakuje ok. 20 miejsc w oddziałach przedszkolnych w mieście, g) rodziny posiadające dzieci chętniej mieszkają w małych budynkach jednorodzinnych niż w „blokowisku”. Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2127 z póź. zm.) budynkiem jednorodzinnym jest budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej umożliwi powstanie zespołów budynków o długości 80-100m po dwa mieszkania na jeden budynek jednorodzinny, czyli w praktyce wybudowanie budynków wielorodzinnych, oczywiście w zgodzie z przepisami obowiązującego Prawa budowlanego i zawartą w nim definicją budynku jednorodzinnego, h) koncepcja nie uwzględnia wnioskowanego przeznaczenia działki nr 1409/32 jako działki budowlanej, która została nabyta od Urzędu Miasta na polepszenie zagospodarowania parceli, poprzez umożliwienie rozbudowy istniejącego budynku w celu prowadzania działalności gospodarczej. Brak możliwości wykorzystania w/w działki na cele na jakie została zakupiona spowoduje jej bezużyteczność i umożliwi wystąpienie do Miasta o odszkodowanie z tego tytułu, i) w odniesieniu do proponowanej drogi na działkach nr 1409/34 i 1409/12, informuję że na terenie działki nr 1409/34 za narożnikiem działki nr 1409/12 zlokalizowana jest przepompownia ścieków, której konstrukcja nie przewiduje obciążenia ruchem kołowym, dlatego zasadnym jest przesunięcie proponowanego przebiegu drogi w kierunku działki nr 1412/9, j) najważniejszą kwestią, która nie została wzięta pod uwagę to planowanie intensyfikacji zabudowy na terenach regularnie zalewanych (pomimo braku lokalizacji rzeki, cieku wodnego w pobliżu), wodami opadowymi lub roztopowymi. Autor koncepcji w żaden sposób nie uwzględnił specyfiki tego terenu oraz nie przemyślał proponowanych rozwiązań – proponuje lokalizację budynków szeregowych w miejscu istniejących urządzeń wodnych, przy braku propozycji zmiany ich przebiegu, k) koncepcja nie uwzględnia terenów zielonych, które są przewidziane w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, w konsekwencji dojdzie do zmniejszenia terenów zielonych, co pogorszy stosunki wodne oraz pogorszy warunki gruntowe ze względu na ich charakter. Grunty występujące na tym obszarze są gruntami wysadzinowymi, co w przypadku już obecnie licznych zalań oraz przewidywanego nasilenia tego zjawiska (w przypadku nieprzemyślanej intensyfikacji zabudowy), przedkładać się będzie na pogorszenie parametrów nośności gruntów oraz wpłynie negatywnie na konstrukcje istniejących obiektów budowlanych. Dlatego zasadnym byłoby przewidzenie w projekcie planu obszarów zieleni z myślą o możliwości wykonania urządzeń wodnych zabezpieczających istniejącą oraz planowana zabudowę. l) koncepcja nie określa dopuszczalnej wysokości zabudowy, jednak ze względu na istniejące budynki zlokalizowane wzdłuż ul. Partyzantów, nowe budynki lokalizowane w ich pobliżu winny mieć ograniczenie dopuszczalnej wysokości nawiązującej do wysokości istniejących budynków, których wysokość nie przekracza 10m. Podsumowując przedstawiona koncepcja w tym rejonie jest niewłaściwa i wpłynie negatywnie zarówno na środowisko (w tym warunki hydrogeologiczne) oraz na samych mieszkańców. Dlatego zasadnym byłoby przewidzenie w planie zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Jednocześnie kierunek rozwoju miasta przedstawiony w koncepcji przełoży się na zmniejszenie atrakcyjności Miasta Ustroń dla ludzi młodych, ponieważ mieszkanie w okolicy otoczonej samymi budynkami szeregowymi nie będzie się niczym różnić od mieszkania w dużych miastach.
Anonim napisał
12-05-2021
1.Plakaty o planowanej inwestycji pojawiły się dopiero w ostatnim dniu konsultacji społecznych. Większość ludzi osiedla Manhatan dowiedziała się o sprawie dopiero 12.05.2021 r. Inwestycja powinna być odwołana za automatu, ponieważ nie spełniono wymogu poinformowania mieszkańców. 2. Na tak: Rondo przy ulicach A. Brody i Pod skarpą oraz droga łącząca ulice Pod skarpą z Cieszyńską. 3. NA NIE: - budowanie jakiegokolwiek osiedla i dróg dojazdowych do nich na przedłużeni ul. Gałczyńskiego za żłobkiem oraz na łące między u;. Katowicką i blokiem nr 3. W okolicach os. Manahatan potrzebne są parkingi a nie mieszkania, na których nie będzie stać mieszkańców. Już ZETA park jest sypialnią dla turystów. Puste apartamenty w centrum miasta, a nie ma gdzie auta zaparkować. Ani turyści, ani mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować. Proponowane inwestycje są zwyczajnie głupie. NASZE kochane miasto już nie zniesie kolejnego zaorania terenów zielonych w centrum. Ustroń jest piękny i malowniczy dlatego bo komponuje się krajobraz gór i jest zielony, ma łąki gdzie ludzie chcą spacerować. Rozmawiam z ludźmi i słyszę głosy, że mieszkańcy Ustronia uciekają od turystów gdy zbliża się weekend. Zaczynamy źle się czuć we własnym domu! A sposób w jaki traktuje się mieszkańców i to jak przeprowadza się konsultacje społeczne jest poniżej godności jakiegokolwiek urzędnika, A odpowiedzialny za jej przeprowadzenie Burmistrz Miasta Ustronia - Przemysław Korcz powinien podać się do dymisji!
Anonim napisał
12-05-2021
W związku z odbywającymi się konsultacjami społecznymi dla Planu Zagospodarowania Przestrzennego jak powyżej wnoszę następujące uwagi: a) koncepcja na działce numer 1412/16 dopuszcza budowę budynków szeregowych, nie wzięto pod uwagę, że teren jest zalewowy, b) podczas gdy ludzie uciekają z miejskich blokowisk, dopuszcza się zabudowę szeregową pomiędzy budynkami jednorodzinnymi co spowoduje powstanie „betonowych ścian” zasłaniających oś widokową w kierunku góry Czantoria. Proponowana zabudowa szeregowa ma zapewne zintensyfikować zabudowę ze względu na małą odległość od przedszkola oraz szkoły. Jednak argument ten w przypadku budowy domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w naszym mieście niestety jest błędny, ponieważ tego typu budynku (a raczej zlokalizowane w nich mieszkania) nabywane są przez emerytów, a nie rodziny z dziećmi. W praktyce będą to w znacznej ilości mieszkania niezamieszkałe na stałe, z których właściciele będą korzystali sporadycznie w okresie wakacji, ferii i świąt. Takie użytkowanie jest na terenie Miasta Ustroń powszechnie obserwowane na wszystkich osiedlach w zabudowie szeregowej. Większość mieszkań stoi pusta, c) koncepcja może uwzględnia różę wiatrów dla miasta, ale należy wspomnieć że są to wartości uśrednione i nie odzwierciedlają warunków w danym obszarze miasta czy dzielnicy. Koncepcja nie uwzględnia kierunku najczęściej wiejących wiatrów (w tym halnych), w rejonie planowanej zabudowy szeregowej na terenie działki nr 1412/16. Planowana zabudowa szeregowa zlokalizowana ze wschodu na zachód, wpłynie negatywnie na przewiew powietrza w rejonie ul. Partyzantów. Gdzie wbrew założeniom róży wiatrów dla miasta, najczęściej wiejącymi wiatrami są wiatry wiejące od południa (w tym również halny). Ograniczenie w przewiewie bezpośrednio przełoży się na jakość powietrza i pogorszy warunki życiowe wieloletnich mieszkańców miasta, d) tak małe budynki, o szerokości elewacji frontalnej ok. 6 m, nie spowodują zintensyfikowania zaludnienia, gdyż mieszkania na każdej kondygnacji, będą składały się co najwyżej z salonu, sypialni, łazienki i aneksu kuchennego, co dla liczniejszych rodzin z dziećmi nie będzie możliwe do zamieszkania na stałe, takie mieszkania okresowo użytkują osoby w podeszłym wieku, które raczej dzieci mieć już nie będą. Jedynie przybliży Miasto Ustroń do miasta emerytów, e) istniejąca szkoła i przedszkole nie są również argumentem przeważającym za tak intensywną zabudową i to na dokładkę w mieście uzdrowiskowym, zważywszy że tylko na rok szkolny 2021/2022 brakuje ok. 20 miejsc w oddziałach przedszkolnych w mieście, f) rodziny posiadające dzieci chętniej mieszkają w małych budynkach jednorodzinnych niż w „blokowisku”. Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2127 z póź. zm.) budynkiem jednorodzinnym jest budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej umożliwi powstanie zespołów budynków o długości 80-100m po dwa mieszkania na jeden budynek jednorodzinny, czyli w praktyce wybudowanie budynków wielorodzinnych, oczywiście w zgodzie z przepisami obowiązującego Prawa budowlanego i zawartą w nim definicją budynku jednorodzinnego, g) najważniejszą kwestią, która nie została wzięta pod uwagę to planowanie intensyfikacji zabudowy na terenach regularnie zalewanych (pomimo braku lokalizacji rzeki, cieku wodnego w pobliżu), wodami opadowymi lub roztopowymi. Autor koncepcji w żaden sposób nie uwzględnił specyfiki tego terenu oraz nie przemyślał proponowanych rozwiązań – proponuje lokalizację budynków szeregowych w miejscu istniejących urządzeń wodnych, przy braku propozycji zmiany ich przebiegu, h) koncepcja nie uwzględnia terenów zielonych, które są przewidziane w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, w konsekwencji dojdzie do zmiejszenia terenów zielonych, co pogorszy stosunki wodne oraz pogorszy warunki gruntowe ze względu na ich charakter. Grunty występujące na tym obszarze są gruntami wysadzinowymi, co w przypadku już obecnie licznych zalań oraz przewidywanego nasilenia tego zjawiska (w przypadku nieprzemyślanej intensyfikacji zabudowy), przedkładać się będzie na pogorszenie parametrów nośności gruntów oraz wpłynie negatywnie na konstrukcje istniejących obiektów budowlanych. Dlatego zasadnym byłoby przewidzenie w projekcie planu obszarów zieleni z myślą o możliwości wykonania urządzeń wodnych zabezpieczających istniejącą oraz planowana zabudowę. i) koncepcja nie określa dopuszczalnej wysokości zabudowy, jednak ze względu na istniejące budynki zlokalizowane wzdłuż ul. Partyzantów, nowe budynki lokalizowane w ich pobliżu winny mieć ograniczenie dopuszczalnej wysokości nawiązującej do wysokości istniejących budynków, których wysokość nie przekracza 10m. Podsumowując przedstawiona koncepcja w tym rejonie jest niewłaściwa i wpłynie negatywnie zarówno na środowisko (w tym warunki hydrogeologiczne) oraz na samych mieszkańców. Dlatego zasadnym byłoby przewidzenie w planie zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Jednocześnie kierunek rozwoju miasta przedstawiony w koncepcji przełoży się na zmniejszenie atrakcyjności Miasta Ustroń dla ludzi młodych, ponieważ mieszkanie w okolicy otoczonej samymi budynkami szeregowymi nie będzie się niczym różnić od mieszkania w dużych miastach. Z poważaniem; Danuta Łukosz Tomasz Łukosz
Anonim napisał
12-05-2021
W związku z odbywającymi się konsultacjami społecznymi dla Planu Zagospodarowania Przestrzennego jak powyżej wnoszę następujące uwagi: a) w przedstawionej koncepcji planu nie ujęto żadnej z uwag zgłoszonych przez właściciela działki nr 1409/11, 1409/12 i 1409/32, b) koncepcja na działce numer 1412/16 dopuszcza budowę budynków szeregowych, nie wzięto pod uwagę, że teren jest zalewowy, c) podczas gdy ludzie uciekają z miejskich blokowisk, dopuszcza się zabudowę szeregową pomiędzy budynkami jednorodzinnymi co spowoduje powstanie „betonowych ścian” zasłaniających oś widokową w kierunku góry Czantoria. Proponowana zabudowa szeregowa ma zapewne zintensyfikować zabudowę ze względu na małą odległość od przedszkola oraz szkoły. Jednak argument ten w przypadku budowy domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w naszym mieście niestety jest błędny, ponieważ tego typu budynku (a raczej zlokalizowane w nich mieszkania) nabywane są przez emerytów, a nie rodziny z dziećmi. W praktyce będą to w znacznej ilości mieszkania niezamieszkałe na stałe, z których właściciele będą korzystali sporadycznie w okresie wakacji, ferii i świąt. Takie użytkowanie jest na terenie Miasta Ustroń powszechnie obserwowane na wszystkich osiedlach w zabudowie szeregowej. Większość mieszkań stoi pusta, d) koncepcja może uwzględnia różę wiatrów dla miasta, ale należy wspomnieć że są to wartości uśrednione i nie odzwierciedlają warunków w danym obszarze miasta czy dzielnicy. Koncepcja nie uwzględnia kierunku najczęściej wiejących wiatrów (w tym halnych), w rejonie planowanej zabudowy szeregowej na terenie działki nr 1412/16. Planowana zabudowa szeregowa zlokalizowana ze wschodu na zachód, wpłynie negatywnie na przewiew powietrza w rejonie ul. Partyzantów. Gdzie wbrew założeniom róży wiatrów dla miasta, najczęściej wiejącymi wiatrami są wiatry wiejące od południa (w tym również halny). Ograniczenie w przewiewie bezpośrednio przełoży się na jakość powietrza i pogorszy warunki życiowe wieloletnich mieszkańców miasta, e) tak małe budynki, o szerokości elewacji frontalnej ok. 6 m, nie spowodują zintensyfikowania zaludnienia, gdyż mieszkania na każdej kondygnacji, będą składały się co najwyżej z salonu, sypialni, łazienki i aneksu kuchennego, co dla liczniejszych rodzin z dziećmi nie będzie możliwe do zamieszkania na stałe, takie mieszkania okresowo użytkują osoby w podeszłym wieku, które raczej dzieci mieć już nie będą. Jedynie przybliży Miasto Ustroń do miasta emerytów, f) istniejąca szkoła i przedszkole nie są również argumentem przeważającym za tak intensywną zabudową i to na dokładkę w mieście uzdrowiskowym, zważywszy że tylko na rok szkolny 2021/2022 brakuje ok. 20 miejsc w oddziałach przedszkolnych w mieście, g) rodziny posiadające dzieci chętniej mieszkają w małych budynkach jednorodzinnych niż w „blokowisku”. Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2127 z póź. zm.) budynkiem jednorodzinnym jest budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej umożliwi powstanie zespołów budynków o długości 80-100m po dwa mieszkania na jeden budynek jednorodzinny, czyli w praktyce wybudowanie budynków wielorodzinnych, oczywiście w zgodzie z przepisami obowiązującego Prawa budowlanego i zawartą w nim definicją budynku jednorodzinnego, h) koncepcja nie uwzględnia wnioskowanego przeznaczenia działki nr 1409/32 jako działki budowlanej, która została nabyta od Urzędu Miasta na polepszenie zagospodarowania parceli, poprzez umożliwienie rozbudowy istniejącego budynku w celu prowadzania działalności gospodarczej. Brak możliwości wykorzystania w/w działki na cele na jakie została zakupiona spowoduje jej bezużyteczność i umożliwi wystąpienie do Miasta o odszkodowanie z tego tytułu, i) w odniesieniu do proponowanej drogi na działkach nr 1409/34 i 1409/12, informuję że na terenie działki nr 1409/34 za narożnikiem działki nr 1409/12 zlokalizowana jest przepompownia ścieków, której konstrukcja nie przewiduje obciążenia ruchem kołowym, dlatego zasadnym jest przesunięcie proponowanego przebiegu drogi w kierunku działki nr 1412/9, j) najważniejszą kwestią, która nie została wzięta pod uwagę to planowanie intensyfikacji zabudowy na terenach regularnie zalewanych (pomimo braku lokalizacji rzeki, cieku wodnego w pobliżu), wodami opadowymi lub roztopowymi. Autor koncepcji w żaden sposób nie uwzględnił specyfiki tego terenu oraz nie przemyślał proponowanych rozwiązań – proponuje lokalizację budynków szeregowych w miejscu istniejących urządzeń wodnych, przy braku propozycji zmiany ich przebiegu, k) koncepcja nie uwzględnia terenów zielonych, które są przewidziane w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, w konsekwencji dojdzie do zmiejszenia terenów zielonych, co pogorszy stosunki wodne oraz pogorszy warunki gruntowe ze względu na ich charakter. Grunty występujące na tym obszarze są gruntami wysadzinowymi, co w przypadku już obecnie licznych zalań oraz przewidywanego nasilenia tego zjawiska (w przypadku nieprzemyślanej intensyfikacji zabudowy), przedkładać się będzie na pogorszenie parametrów nośności gruntów oraz wpłynie negatywnie na konstrukcje istniejących obiektów budowlanych. Dlatego zasadnym byłoby przewidzenie w projekcie planu obszarów zieleni z myślą o możliwości wykonania urządzeń wodnych zabezpieczających istniejącą oraz planowana zabudowę. l) koncepcja nie określa dopuszczalnej wysokości zabudowy, jednak ze względu na istniejące budynki zlokalizowane wzdłuż ul. Partyzantów, nowe budynki lokalizowane w ich pobliżu winny mieć ograniczenie dopuszczalnej wysokości nawiązującej do wysokości istniejących budynków, których wysokość nie przekracza 10m. Podsumowując przedstawiona koncepcja w tym rejonie jest niewłaściwa i wpłynie negatywnie zarówno na środowisko (w tym warunki hydrogeologiczne) oraz na samych mieszkańców. Dlatego zasadnym byłoby przewidzenie w planie zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Jednocześnie kierunek rozwoju miasta przedstawiony w koncepcji przełoży się na zmniejszenie atrakcyjności Miasta Ustroń dla ludzi młodych, ponieważ mieszkanie w okolicy otoczonej samymi budynkami szeregowymi nie będzie się niczym różnić od mieszkania w dużych miastach.
Anonim napisał
12-05-2021
W związku z odbywającymi się konsultacjami społecznymi dla Planu Zagospodarowania Przestrzennego jak powyżej wnoszę następujące uwagi: a) w przedstawionej koncepcji planu nie ujęto żadnej z uwag zgłoszonych przez właściciela działki nr 1409/11, 1409/12 i 1409/32, b) koncepcja na działce numer 1412/16 dopuszcza budowę budynków szeregowych, nie wzięto pod uwagę, że teren jest zalewowy, c) podczas gdy ludzie uciekają z miejskich blokowisk, dopuszcza się zabudowę szeregową pomiędzy budynkami jednorodzinnymi co spowoduje powstanie „betonowych ścian” zasłaniających oś widokową w kierunku góry Czantoria. Proponowana zabudowa szeregowa ma zapewne zintensyfikować zabudowę ze względu na małą odległość od przedszkola oraz szkoły. Jednak argument ten w przypadku budowy domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w naszym mieście niestety jest błędny, ponieważ tego typu budynku (a raczej zlokalizowane w nich mieszkania) nabywane są przez emerytów, a nie rodziny z dziećmi. W praktyce będą to w znacznej ilości mieszkania niezamieszkałe na stałe, z których właściciele będą korzystali sporadycznie w okresie wakacji, ferii i świąt. Takie użytkowanie jest na terenie Miasta Ustroń powszechnie obserwowane na wszystkich osiedlach w zabudowie szeregowej. Większość mieszkań stoi pusta, d) koncepcja może uwzględnia różę wiatrów dla miasta, ale należy wspomnieć że są to wartości uśrednione i nie odzwierciedlają warunków w danym obszarze miasta czy dzielnicy. Koncepcja nie uwzględnia kierunku najczęściej wiejących wiatrów (w tym halnych), w rejonie planowanej zabudowy szeregowej na terenie działki nr 1412/16. Planowana zabudowa szeregowa zlokalizowana ze wschodu na zachód, wpłynie negatywnie na przewiew powietrza w rejonie ul. Partyzantów. Gdzie wbrew założeniom róży wiatrów dla miasta, najczęściej wiejącymi wiatrami są wiatry wiejące od południa (w tym również halny). Ograniczenie w przewiewie bezpośrednio przełoży się na jakość powietrza i pogorszy warunki życiowe wieloletnich mieszkańców miasta, e) tak małe budynki, o szerokości elewacji frontalnej ok. 6 m, nie spowodują zintensyfikowania zaludnienia, gdyż mieszkania na każdej kondygnacji, będą składały się co najwyżej z salonu, sypialni, łazienki i aneksu kuchennego, co dla liczniejszych rodzin z dziećmi nie będzie możliwe do zamieszkania na stałe, takie mieszkania okresowo użytkują osoby w podeszłym wieku, które raczej dzieci mieć już nie będą. Jedynie przybliży Miasto Ustroń do miasta emerytów, f) istniejąca szkoła i przedszkole nie są również argumentem przeważającym za tak intensywną zabudową i to na dokładkę w mieście uzdrowiskowym, zważywszy że tylko na rok szkolny 2021/2022 brakuje ok. 20 miejsc w oddziałach przedszkolnych w mieście, g) rodziny posiadające dzieci chętniej mieszkają w małych budynkach jednorodzinnych niż w „blokowisku”. Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2127 z póź. zm.) budynkiem jednorodzinnym jest budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej umożliwi powstanie zespołów budynków o długości 80-100m po dwa mieszkania na jeden budynek jednorodzinny, czyli w praktyce wybudowanie budynków wielorodzinnych, oczywiście w zgodzie z przepisami obowiązującego Prawa budowlanego i zawartą w nim definicją budynku jednorodzinnego, h) koncepcja nie uwzględnia wnioskowanego przeznaczenia działki nr 1409/32 jako działki budowlanej, która została nabyta od Urzędu Miasta na polepszenie zagospodarowania parceli, poprzez umożliwienie rozbudowy istniejącego budynku w celu prowadzania działalności gospodarczej. Brak możliwości wykorzystania w/w działki na cele na jakie została zakupiona spowoduje jej bezużyteczność i umożliwi wystąpienie do Miasta o odszkodowanie z tego tytułu, i) w odniesieniu do proponowanej drogi na działkach nr 1409/34 i 1409/12, informuję że na terenie działki nr 1409/34 za narożnikiem działki nr 1409/12 zlokalizowana jest przepompownia ścieków, której konstrukcja nie przewiduje obciążenia ruchem kołowym, dlatego zasadnym jest przesunięcie proponowanego przebiegu drogi w kierunku działki nr 1412/9, j) najważniejszą kwestią, która nie została wzięta pod uwagę to planowanie intensyfikacji zabudowy na terenach regularnie zalewanych (pomimo braku lokalizacji rzeki, cieku wodnego w pobliżu), wodami opadowymi lub roztopowymi. Autor koncepcji w żaden sposób nie uwzględnił specyfiki tego terenu oraz nie przemyślał proponowanych rozwiązań – proponuje lokalizację budynków szeregowych w miejscu istniejących urządzeń wodnych, przy braku propozycji zmiany ich przebiegu, k) koncepcja nie uwzględnia terenów zielonych, które są przewidziane w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, w konsekwencji dojdzie do zmiejszenia terenów zielonych, co pogorszy stosunki wodne oraz pogorszy warunki gruntowe ze względu na ich charakter. Grunty występujące na tym obszarze są gruntami wysadzinowymi, co w przypadku już obecnie licznych zalań oraz przewidywanego nasilenia tego zjawiska (w przypadku nieprzemyślanej intensyfikacji zabudowy), przedkładać się będzie na pogorszenie parametrów nośności gruntów oraz wpłynie negatywnie na konstrukcje istniejących obiektów budowlanych. Dlatego zasadnym byłoby przewidzenie w projekcie planu obszarów zieleni z myślą o możliwości wykonania urządzeń wodnych zabezpieczających istniejącą oraz planowana zabudowę. l) koncepcja nie określa dopuszczalnej wysokości zabudowy, jednak ze względu na istniejące budynki zlokalizowane wzdłuż ul. Partyzantów, nowe budynki lokalizowane w ich pobliżu winny mieć ograniczenie dopuszczalnej wysokości nawiązującej do wysokości istniejących budynków, których wysokość nie przekracza 10m. Podsumowując przedstawiona koncepcja w tym rejonie jest niewłaściwa i wpłynie negatywnie zarówno na środowisko (w tym warunki hydrogeologiczne) oraz na samych mieszkańców. Dlatego zasadnym byłoby przewidzenie w planie zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Jednocześnie kierunek rozwoju miasta przedstawiony w koncepcji przełoży się na zmniejszenie atrakcyjności Miasta Ustroń dla ludzi młodych, ponieważ mieszkanie w okolicy otoczonej samymi budynkami szeregowymi nie będzie się niczym różnić od mieszkania w dużych miastach.
Anonim napisał
12-05-2021
Proponowany plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący osiedla Manahatan obniży bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza dzieci uczęszczających do znajdujących się w pobliżu szkoły, przedszkola i żłobka. Uważam, że proponowany plan został stworzony nieodpowiedzialnie i nieodwracalnie zakłóci spokojny byt mieszkańców osiedla Manahatan. Jeżeli decyzja o budowie okolicznych osiedli została już podjęta, oczekuję że inwestycja w infrastrukturę pomocniczą zostanie jeszcze raz dokładnie przemyślana i stworzona w sposób nieingerujący w dotychczasowy porządek rzeczy. Dodatkowo chciałam wyrazić swoje ogromne zaniepokojenie tendencją do zmniejszania, i tak już nadwerężonej zieleni w obrębie miasta.
Lidia Poniatowska napisał
12-05-2021
Dotyczy: konsultacji społecznych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej W związku z odbywającymi się konsultacjami społecznymi dla Planu Zagospodarowania Przestrzennego jak powyżej wnoszę następujące uwagi: a) w przedstawionej koncepcji planu nie ujęto żadnej z uwag zgłoszonych przez właściciela działki nr 1409/11, 1409/12 i 1409/32, b) koncepcja na działce numer 1412/16 dopuszcza budowę budynków szeregowych, nie wzięto pod uwagę, że teren jest zalewowy, c) podczas gdy ludzie uciekają z miejskich blokowisk, dopuszcza się zabudowę szeregową pomiędzy budynkami jednorodzinnymi co spowoduje powstanie „betonowych ścian” zasłaniających oś widokową w kierunku góry Czantoria. Proponowana zabudowa szeregowa ma zapewne zintensyfikować zabudowę ze względu na małą odległość od przedszkola oraz szkoły. Jednak argument ten w przypadku budowy domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w naszym mieście niestety jest błędny, ponieważ tego typu budynku (a raczej zlokalizowane w nich mieszkania) nabywane są przez emerytów, a nie rodziny z dziećmi. W praktyce będą to w znacznej ilości mieszkania niezamieszkałe na stałe, z których właściciele będą korzystali sporadycznie w okresie wakacji, ferii i świąt. Takie użytkowanie jest na terenie Miasta Ustroń powszechnie obserwowane na wszystkich osiedlach w zabudowie szeregowej. Większość mieszkań stoi pusta, d) koncepcja może uwzględnia różę wiatrów dla miasta, ale należy wspomnieć że są to wartości uśrednione i nie odzwierciedlają warunków w danym obszarze miasta czy dzielnicy. Koncepcja nie uwzględnia kierunku najczęściej wiejących wiatrów (w tym halnych), w rejonie planowanej zabudowy szeregowej na terenie działki nr 1412/16. Planowana zabudowa szeregowa zlokalizowana ze wschodu na zachód, wpłynie negatywnie na przewiew powietrza w rejonie ul. Partyzantów. Gdzie wbrew założeniom róży wiatrów dla miasta, najczęściej wiejącymi wiatrami są wiatry wiejące od południa (w tym również halny). Ograniczenie w przewiewie bezpośrednio przełoży się na jakość powietrza i pogorszy warunki życiowe wieloletnich mieszkańców miasta, e) tak małe budynki, o szerokości elewacji frontalnej ok. 6 m, nie spowodują zintensyfikowania zaludnienia, gdyż mieszkania na każdej kondygnacji, będą składały się co najwyżej z salonu, sypialni, łazienki i aneksu kuchennego, co dla liczniejszych rodzin z dziećmi nie będzie możliwe do zamieszkania na stałe, takie mieszkania okresowo użytkują osoby w podeszłym wieku, które raczej dzieci mieć już nie będą. Jedynie przybliży Miasto Ustroń do miasta emerytów, f) istniejąca szkoła i przedszkole nie są również argumentem przeważającym za tak intensywną zabudową i to na dokładkę w mieście uzdrowiskowym, zważywszy że tylko na rok szkolny 2021/2022 brakuje ok. 20 miejsc w oddziałach przedszkolnych w mieście, g) rodziny posiadające dzieci chętniej mieszkają w małych budynkach jednorodzinnych niż w „blokowisku”. Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2127 z póź. zm.) budynkiem jednorodzinnym jest budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej umożliwi powstanie zespołów budynków o długości 80-100m po dwa mieszkania na jeden budynek jednorodzinny, czyli w praktyce wybudowanie budynków wielorodzinnych, oczywiście w zgodzie z przepisami obowiązującego Prawa budowlanego i zawartą w nim definicją budynku jednorodzinnego, h) koncepcja nie uwzględnia wnioskowanego przeznaczenia działki nr 1409/32 jako działki budowlanej, która została nabyta od Urzędu Miasta na polepszenie zagospodarowania parceli, poprzez umożliwienie rozbudowy istniejącego budynku w celu prowadzania działalności gospodarczej. Brak możliwości wykorzystania w/w działki na cele na jakie została zakupiona spowoduje jej bezużyteczność i umożliwi wystąpienie do Miasta o odszkodowanie z tego tytułu, i) w odniesieniu do proponowanej drogi na działkach nr 1409/34 i 1409/12, informuję że na terenie działki nr 1409/34 za narożnikiem działki nr 1409/12 zlokalizowana jest przepompownia ścieków, której konstrukcja nie przewiduje obciążenia ruchem kołowym, dlatego zasadnym jest przesunięcie proponowanego przebiegu drogi w kierunku działki nr 1412/9, j) najważniejszą kwestią, która nie została wzięta pod uwagę to planowanie intensyfikacji zabudowy na terenach regularnie zalewanych (pomimo braku lokalizacji rzeki, cieku wodnego w pobliżu), wodami opadowymi lub roztopowymi. Autor koncepcji w żaden sposób nie uwzględnił specyfiki tego terenu oraz nie przemyślał proponowanych rozwiązań – proponuje lokalizację budynków szeregowych w miejscu istniejących urządzeń wodnych, przy braku propozycji zmiany ich przebiegu, k) koncepcja nie uwzględnia terenów zielonych, które są przewidziane w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, w konsekwencji dojdzie do zmiejszenia terenów zielonych, co pogorszy stosunki wodne oraz pogorszy warunki gruntowe ze względu na ich charakter. Grunty występujące na tym obszarze są gruntami wysadzinowymi, co w przypadku już obecnie licznych zalań oraz przewidywanego nasilenia tego zjawiska (w przypadku nieprzemyślanej intensyfikacji zabudowy), przedkładać się będzie na pogorszenie parametrów nośności gruntów oraz wpłynie negatywnie na konstrukcje istniejących obiektów budowlanych. Dlatego zasadnym byłoby przewidzenie w projekcie planu obszarów zieleni z myślą o możliwości wykonania urządzeń wodnych zabezpieczających istniejącą oraz planowana zabudowę. l) koncepcja nie określa dopuszczalnej wysokości zabudowy, jednak ze względu na istniejące budynki zlokalizowane wzdłuż ul. Partyzantów, nowe budynki lokalizowane w ich pobliżu winny mieć ograniczenie dopuszczalnej wysokości nawiązującej do wysokości istniejących budynków, których wysokość nie przekracza 10m. Podsumowując przedstawiona koncepcja w tym rejonie jest niewłaściwa i wpłynie negatywnie zarówno na środowisko (w tym warunki hydrogeologiczne) oraz na samych mieszkańców. Dlatego zasadnym byłoby przewidzenie w planie zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Jednocześnie kierunek rozwoju miasta przedstawiony w koncepcji przełoży się na zmniejszenie atrakcyjności Miasta Ustroń dla ludzi młodych, ponieważ mieszkanie w okolicy otoczonej samymi budynkami szeregowymi nie będzie się niczym różnić od mieszkania w dużych miastach.
Anonim napisał
12-05-2021
Uważam że miejski plan zagospodarowaniu terenu dla okolic osiedla manhatan nie jest dobrym rozwiązaniem. Skoncentrowanie oraz natezenie ruchu obok żłobka i przedszkola będzie niebezpieczne dla dzieci uczęszczających do tych placówek jak również dla młodzieży chodzącej tamtą droga do szkoly. W tym momencie rodzice mogą tam bezpiecznie zaparkować oraz odprowadzic dzieci do tych placówek. Poza tym wszyscy wiemy jak ważne są dla mieszkańców tereny zielone a budowa osiedla oraz drog spowoduje ograniczenie tych terenów. Podsumowując uważam że proponowane inwestycje można zlokalizować w innym miejscu, na obrzeżach miasta, niekoniecznie w spokojnym oraz zielonym centrum miasta.
dagmaraijurek@gmail.com napisał
12-05-2021
Jerzy Sikora ul. Myśliwska 16 43-450 Ustroń URZĄD MIASTA USTROŃ Rynek 1 43-450 USTROŃ Dotyczy: konsultacji społecznych na temat zapisów nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Analizując wyłożoną do konsultacji społecznych koncepcję nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ustronia – jako właściciele m.in. parceli gruntowej składającej się z działek niezabudowanych usytuowanych przy ul. Myśliwskiej nr: 1345/104, 1345/105, 1345/106, 1345/107, 1345/108 – wrażam swoją wysoce negatywną opinię dotyczącą proponowanych zapisów nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z dotychczasowym studium uwarunkowań urbanistycznych – dotychczas byłem właścicielami pięknego, spokojnego terenu z fantastycznym widokiem na dzielnicę uzdrowiskową. Zgodnie z proponowanymi zapisami nowego planu zagospodarowania – staniemy się właścicielami … No właśnie czego? Terenu nie nadającego się pod żadne sensowne inwestycje z szeroką ulicą pośrodku i terenami usługowymi tuż przy „wiślance” na działkach nr 1345/88 oraz 1345/106 (gwarantujemy, że w tym miejscu nie będzie chętnych do wykorzystania tych terenów pod usługi). Nie rozumiemy, jakim względom służy diametralny zwrot w przeznaczeniu terenu zapisanym w studium, a wskazanego w nowym planie zagospodarowania przestrzennego? Mam jednak nadzieję, że władze miasta Ustroń realnie spojrzą na perspektywę rozwoju tego terenu, jego niezaprzeczalne walory widokowe i inwestycyjne oraz potencjał zasilenia kasy miasta poprzez podatki płacone przez nowonabywców, co służyć będzie przez długie lata dla wszystkich mieszkańców miasta. Nadmieniamy, że wykonaliśmy duży wysiłek dla uporządkowania wszystkich spraw formalno-prawnych tego terenu i podpisaliśmy stosowną umowę przedwstępną sprzedaży lokalnemu inwestorowi, który zamierza zainwestować własny kapitał poprzez realizację inwestycji budownictwa jednorodzinnego. Uwzględniając fakt, iż proponowane zapisy nowego planu niszczą potencjał inwestycyjny i widokowy naszego terenu – postulujemy merytoryczną analizę i przywrócenie naszym działkom funkcji mieszkalnej, co dla dobra rozwoju całego miasta, pozwoli wydobyć wszystkie opisane wyżej walory. Z poważaniem Jerzy i Dagmara Sikora
alaber napisał
12-05-2021
Ustroń, 12.05.2021 Uwagi do koncepcji zagospodarowania przestrzennego na obszarze pomiędzy ul. Olchową , a ul. Lipową Prosimy o ponowne przeanalizowania dokonanej zmiany przebiegu drogi dojazdowej do działki 1830/4. W obecnym planie droga ta biegnie pomiędzy pgr 1757/4, a pgr 1833/6.Takie rozwiązanie obowiązywało od wielu lat i budynek na pgr 1833/6 musiał zostać odsunięty w kierunku południowym . To rozwiązanie zapewniało dojazd do pgr 1757/4, 1830/4 i 1833/6 . Naszym zdaniem należało jedynie „wyciąć „ z obecnego planu, odcinek drogi biegnący po pgr 1831/1 i dalej po 1839/5 wzdłuż północno wschodniej granicy, bo nie miał on żadnego znaczenia dla tych działek. Dojazd do pgr 1839/5 biegnie w obecnym planie od ul. Lipowej i powinien kończyć się na południowej granicy tej działki. Takie rozwiązanie gwarantowało publiczny dojazd do naszej pgr1837/6. Działki pgr1833/6 i pgr 1837/6 są działkami jednej rodziny i stanowią jedną całość, także ze względu na brak prawnego dojazdu do pgr 1833/6 od ul. Olchowej i z tego też względu została przez nas zakupiona / obecnie po dokonaniu darowizny mieszka tam nasza córka/ i w koncepcji zagospodarowania projektant rozdzielił planowaną drogą nasze rodziny. My nie wyrażamy zgody na rozdzielenie naszych działek, ani na poprowadzenie tej drogi w całości lub częściowo po naszej pgr 1837/6
Paweł napisał
12-05-2021
Jako wieloletni mieszkaniec osiedla Manhatan i Radny Miasta Ustroń obecnej kadencji wybrany z osiedla Manhatan zgłaszam sprzeciw co do planowanych zmian w Miejscowym Planie Zagospdarowania Przestrzennego w obrębie osiedla Manhatan. 1. Planowane utworzenie tuż obok obwodnicy miasta, ulicy z licznymi parkingami po obu stronach jezdni wzdłuż osiedla zniweluje zieloną przestrzeń (boisko sportowe, miejsce do wyprowadzania psów) oddzielającą bloki mieszkaniowe od obwodnicy miasta. Wprowadzi jeszcze większy ruch kołowy i będzie zakłócać spokój mieszkańcom. Czy tworzenie wielkiego parkingu tuż przy obwodnicy miasta w obrębie osiedla Manhatan będzie skierowane dla mieszkańców planowanego osiedla? Czy może dla turystów i osób przyjeżdżających do Ustronia samochodami? 2. Poprowadzenie drogi wjazdowej i wyjazdowej do planowego nowego osiedla przez ulicę Gałczyńskiego (de facto po drodze osiedlowej) w pobliżu bloków nr 9, 10, 8, 7. oraz Przedszkola nr 7 i Żłobka Miejskiego jest nietrafionym pomysłem. Podobnie z wybudowaniem odnogi od proponowanej drogi zbiorczej przy obwodnicy. Ze względu na bliskość bloków (zaburzenie spokoju mieszkańców, hałas, emisja spalin) bliskość ośrodków oświaty oraz samą niedostateczną szerokość jezdni i chodników. 3. Planowanie zabudowy na terenach zielonych (przy bloku nr 1 i 3) negatywnie wpłynie na jakość mieszkania w pobliskich blokach a dodatkowo zabierze zielony i ważny przyrodniczy teren do wypoczynku i rekreacji. 4. Z proponowanego planu wynika, że osiedle oplecione będzie siecią jezdni, parkingów z znacznym natężeniem ruchu i emisji spalin. Z pewnością nie jest to spełnienie potrzeb mieszkańców osiedla. Tworząc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego powinno się przede wszystkim brać pod uwagę dobrostan mieszkańców ( w tym przypadku mieszkańców osiedla Manhatan). Przez wiele lat grupa mieszkańców walczyła o budowę ekranów akustycznych oddzielających osiedle od obwodnicy miasta. W momencie gdy teren w pobliżu ekranów zaczyna tworzyć naturalną "zieloną" barierę ochronną - dźwiękową, planuje się budowę szerokiej jezdni z miejscami parkingowymi, które zapewne będą przeznaczone dla ruchu turystycznego. W wieli miastach odchodzi się od budowy dróg dojazdowych, przelotowych, osiedlowych w pobliżu szkół i przedszkoli co wpływa m.in na stan powietrza i jakość procesu edukacji. Nie zgadzam się by nasze osiedle z dużą zieloną przestrzenią zamienić na zabetonowane osiedle z natężeniem hałasu, emisji spalin i brakiem terenów zielonych. Paweł Sztefek
Anonim napisał
12-05-2021
Jestem właścicielem działki budowlanej nr 1428/5 przy zbiegu ulic M. Skłodowskiej i Reja. Wg obowiązującego planu miejscowego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XL/338/97 z dn. 26 września 1997 r. na wiele budynków zlokalizowanych wzdłuż ul. M. Skłodowskiej, Reja, Kochanowskiego itd. są nałożone pasy drogowe o symbolach D1/2 i PJ1/2 wraz z liniami nieprzekraczalnej zabudowy. Spowodowało to bezterminowe uniemożliwienie dokonania modernizacji obiektów mieszkalnych poprzez np. ich rozbudowę, czy też nadbudowę. Dlatego uważam, że w tej sytuacji nowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien: 1. Uwzględnić tak zaprojektowane pasy drogowe i ciągi pieszo- jezdne, aby nie kolidowały z istniejącymi obrysami budynków i działek. 2. Dopuścić, aby nieprzekraczalna linia zabudowy była zrównana z linią rozgraniczającą pasa drogowego. 3. Umożliwić za zgodą administratora drogi przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, wymianę substancji istniejących budynków mieszkalnych. 4. Zaaprobować udział powierzchni zabudowy 60% w stosunku do powierzchni działki. Jacek Kamiński
Anonim napisał
12-05-2021
Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że projektowane, poglądowe rondo na skrzyżowaniu ulic A. Brody i Pod Skarpą znacząco ingeruje w prywatną działkę nr 368/19. Z poważaniem
Anonim napisał
12-05-2021
Na początek ważna uwaga. Aby móc wyrazić swoją opinie w temacie prowadzonej konsultacji MUSIAŁEM POŚWIADCZYĆ NIEPRAWDĘ poprzez potwierdzenie zapoznania się z regulaminem. 1. Brak możliwości zapoznania się z regulaminem konsultacji. Przy rejestracji konta co jest warunkiem uczestnictwa w konsultacji (tylko zalogowany użytkownik może wyrażać swoje opinie) należy potwierdzić znajomość regulaminu. Zamieszczony na stronie: http://konsultacje.ustron.pl/register Link do dokumentu: https://ustron.pl/media/page/1084/attachment/Regulamin.pdf nie działa 2. Brak możliwości podglądu innych opinii Po zalogowaniu się do http://konsultacje.ustron.pl/ks/ użytkownik nie ma możliwości podglądu wcześniej wprowadzonych opinii. Przycisk „ Dotychczasowe wypowiedzi” nie działa dla Aktualnych konsultacji Pozbawia to uczestnika konsultacji możliwości śledzenia innych opinii i odnoszenia się do nich. 3. Brak informacji o uruchomieniu konsultacji O prowadzonych konsultacjach dowiedziałem się zupełnie przypadkowo, podobnie jak większość mieszkańców ulicy Gałczyńskiego których dotyczą projektowane zmiany. 4. Krótki okres konsultacji Przy takiej polityce informacyjne (patrz punkt 3) termin 07-05-2021 do 12-05-2021 jest niezwykle, krótki. Pozbawia możliwości swobodnej wypowiedzi i wymieniania się opiniami. 5. Udostępniana dokumentacja nie odzwierciedla aktualnego stanu faktycznego. Dokumentacja zawarta w pliku: Ustroń centrum_Konsultacje społeczne.pdf Konkretnie strona 3: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zaznacza jako: CIĄGI PIESZOJEZDNE I PIESZE (*) Fragment ulicy Myśliwskiej przy którym stoją posesje nr 12, 22, 24A 26, 26A , 30, 20 stwarzając wrażenie jakoby aktualnie nie istniała DROGA ISTNIEJĄCA Z NAZWĄ ULICY (*) granicząca z terenem planowanej inwestycji. (*) określenia: CIĄGI PIESZOJEZDNE I PIESZE DROGA ISTNIEJĄCA Z NAZWĄ ULICY z legendy zamieszczonej na stronie 3 dokumentu: Ustroń centrum_Konsultacje społeczne.pdf Odnośnie pkt 1-5: Brak mojej zgody na prowadzenie konsultacji w taki sposób. Odnośnie planu: ---------------------- A. Brak mojej zgody na tworzenie inwestycji na terenach zielonych Inwestycja zmieni nieodwracalnie krajobraz i środowisko przyrodnicze. Aktualnie często przychodzą na te tereny zwierzęta leśne w tym sarny, jelenie, zające. Inwestycja wpłynie negatywnie na warunki życia aktualnych mieszkańców przyległych sesji. B. Brak mojej zgody na tworzenie nowych szlaków komunikacyjnych prze ulice Gałczyńskiego 1. Aktualnie istnieje dojazd do obszaru planowanej inwestycji, jest to fragment ulicy MYŚLIWSKIEJ. Konkretnie ten przy którym są posesje: nr 12, 22, 24A ,26, 26A , 30, 20 Przedstawione dokumenty skrzętnie to zatajają. Tworzenie nowych szlaków komunikacyjnych z wykorzystaniem fragmentów ulicy Gałczyńskiego i dalej poprzez teren prywatnej posesji w celu zapewnienie dojazdu do planowanego osiedla spowoduje: A. całkowite zablokowanie ulicy w godzinach dowożenia i odbierania dzieci z Przedszkola i Żłobka, wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa działania tych placówek. Już w tej chwili przy istniejących 9 posesjach poruszanie się tym fragmentem ulicy przez jej mieszkańców jest bardzo utrudnione, a często w ręcz niemożliwe. Projekt przewiduje budowę lokali dla kilkudziesięciu rodzin. B. narusza własność prywatną osób trzecich. 2. Aktualny właściciel gruntu na którym jest planowana inwestycja posiada działki graniczące z tym obszarem przez, które można poprowadzić / wytyczyć dodatkowe dojazdy od strony ulicy Myśliwskiej. z poważaniem Mieszkaniec ulicy Gałczyńskiego.
Anonim napisał
12-05-2021
Zmiana dotycząca działki 1833/6. Nie wyrażam zgody na przebieg odcinka ciągu pieszo jezdnego pomiędzy działkami 1833/6, 1837/6, 1830/4, 1839/5. W obecnie obowiązującym planie zagospodarowania w/w ciąg pieszo jezdny był planowany po działce 1833/6, 1831/1 i nasz budynek znajdujący się na działce 1833/6 został usytuowany frontem do działki 1757/4 – zgodnie z planowanym ciągiem pieszo jezdnym od strony północnej. W związku z obecnie obwiązującym planem zagospodarowania nasz budynek musiał zostać mocno odsunięty od działki 1757/4 w kierunku działki 1837/6, przez co obszar za budynkiem (od strony tarasu) został maksymalnie zmniejszony. W obecnym projekcie proponowany jest przebieg drogi pomiędzy działką 1833/6 a 1837/6, co sprawi, że droga będzie przebiegała bezpośrednio przy naszym tarasie. Uważam, że planowanie dróg powinno się odbywać zgodnie z obecnym usytuowaniem budynków, a nie proponowanie przebiegu drogi od strony tarasu. Nasz budynek jest już dopuszczony do użytkowania i wszelkie pomiary i mapy geodezyjne zostały sporządzone i nie wyrażam zgody na planowanie drogi bezpośrednio przy naszym tarasie. Proponuję, aby pozostawić przebieg tego odcinka ciągu pieszo jezdnego w takiej formie jak do tej pory było w planie zagospodarowania tj. pomiędzy działką 1757/4 i 1833/6 aż do działki 1830/1 i 1830/4, przez co działka 1830/4 będzie miała zaplanowany dojazd, natomiast działki 1839/5 i 1837/6 miałyby dojazd od strony ulicy Lipowej jak do tej pory. W załączeniu szkic proponowanych zmian.
Ewa Zachar napisał
12-05-2021
Uzupełniam swoją poprzednią wypowiedz o następującą sprawę: Proszę o zachowanie dotychczasowego budowlanego charakteru działki 1478/3 o pow.798 a połozonej nad skarpą. Na projekcie planu nie ma tam ikonki planowanego domu - wygląda na to, ze nie planuje się tam zabudowy. Proszę o uzupełnienie o tą ikonkę. Dziękuję . Z powazaniem Ewa Zachar
MR napisał
12-05-2021
Maria Richert - właściciel działki nr 1483/7 ul. 3-go Maja 34 Stanowczo protestuję, aby moja działka nr 1483/7 przy ul. 3-go Maja 34 została z budowlanej przekształcona na ciąg przejezdny i pieszy! Obecnie jestem w trakcie opracowywania planu budowy domu na tej działce. Współpracuję w tej sprawie z architektem Adamem Warzechą. Nie mam słów dla osoby, która sprowokowała taką zamianę działki budowlanej. Usilnie proszę i wnoszę o przywrócenie statusu działki budowlanej dla działki nr 1483/7. Z poważaniem Maria Richert
Ewa Zachar napisał
12-05-2021
Przeglądając udostępniony w ramach konsultacji społecznych projekt planu zagospodarowania mojej działki 1482/ 17 zlokalizowanej w rejonie ul. Kochanowskiego jestem zaskoczona tym, ze na znacznym obszarze mojej działki dotychczas przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe sąt zaplanowane ciągi pieszo jezdne i tereny zielone. Nie zgadzam się na to, bo wiąze się to z obnizeniem wartości mojego pola. Nie jest równiez uwzględniony moj wczesniejszy wniosek , by zachować dotychczasowy lokalny charakter ul. Kochanowskiego bez łacznika ze zbiorczą ul. pod Skarpą., tak jak to jest w przypadku np. ul Reja. Polącznie ul. Kochanowskiego z ulicą pod skarpą spowoduje nasilenie ruchu na wąskiej ul. Kochanowskiego co z kolei spowoduje konieczność obcinania naszych ogródków. Z powazaniem Ewa Zachar
Anonim napisał
12-05-2021
NIe zgadzam się na przeznaczenie większości działki 1482/17 na ciągi pieszo jezdne i tereny zielone. Jest to nasza ojzowizna przekazywana z pokolenia na pokolenie ,nie można robić takiej krzywdy starym Ustroniakom obniżając wartość działki dotychczas budowlanej. Wnioskuję o zachowanie w całości budowlanego charakteru działki.
Anonim napisał
12-05-2021
Jako mieszkaniec nie zgadzam się na nowy plan zagospodarowania osiedla oraz ulic. Miasto nie zastanowiło się oraz nie podało kluczowych rozwiązań, które będą następstwem nowego planu. Zwiększy się ilość mieszkańców, lecz od dłuższego już czasu miasto nie robi niczego, aby zwiększyć i ułatwić dostęp do publicznej edukacji. Brak jest miejsce w publicznych przedszkolach i żłobkach. Nie sprawdzono lub nie podano informacji dotyczącej zapotrzebowania na miejsca parkingowe. Czy wybudowane osiedle będzie miało parking, który w 100% wypełni zapotrzebowanie osiedla? Nie podano wiadomości w jaki sposób zmieni się natężenie ruchu drogowego w tym rejonie i czy zaproponowane rozwiązania są bezpieczne. Droga dojazdowa między blokami jest paranoją, nikt nie sprawdził jak funkcjonuje tam ruch. Samochody stoją po obu stronach drogi tak, że żaden pieszy nie może przejść bezpiecznie. Problem pojawia się także, kiedy 2 samochody musza się minąć. Zwiększony ruch nie rozwiąże problemu, który funkcjonuje od dawna, tylko pogorszy sytuację. Czy planowane osiedle będzie miało jakieś tereny zielone? Brak informacji na ten temat. Jakie rozwiązania zostały zaproponowane w tej kwestii? Czy będzie to kolejne osiedle oblane betonem, bez ławek i kawałka cienia?
Marek Ormańczyk napisał
12-05-2021
Jako trafny pomysł - z punktu widzenia płynności ruchu - postrzegam kompaktowe rondko u zbiegu Pod Skarpą i Brody - bez względu na to, jak dalej będzie się infrastruktura drogowa w tym rejonie rozwijała dalej.
Marek Ormańczyk napisał
12-05-2021
Fajnie, że miejsca parkingowe przy Katowickiej II. Pytanie №1: Dla kogo? Pytanie №2: Czy Pan Burmistrz będzie tam swój samochód parkował i tuptał na Rynek 1?
Anonim napisał
12-05-2021
Dzień dobry, właśnie oglądam plan zagospodarowania części dotyczącej między innymi oś. Manhatan. Jestem jednym z jego licznych mieszkańców. Chciałem zgłosić swój absolutny sprzeciw dotyczący budowy drogi pod blokiem nr. 8, a Żłobkiem miejskim. Ruch w tej okolicy i tak jest już znaczny. Doprowadzicie Państwo do zagrożenia bezpieczeństwa poruszania się na osiedlu gdzie codziennie porusza się wiele dzieci jak i osób dorosłych. Utrudniona zostanie komunikacja samochodowa - brak możliwości parkowania. Nie mówię już tutaj o spokoju mieszkańców i ilości spalin pod ich oknami. z Wyrazami SZACUNKU Tomasz Darowski
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZACISZE" napisał
12-05-2021
W załączniku pismo - stanowisko Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "ZACISZE" dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic : Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów , 3 Maja , Parkowej,granicy rzeki Wisły, Akacjowej , Katowickiej. Ustroń, dnia 11 maja 2021 r. L.dz. 1088/2021 Burmistrz Miasta Ustroń Urząd Miasta w Ustroniu Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami Rynek 1 43-450 Ustroń Dot. konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczącymi opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ ZACISZE” w Ustroniu, działając jako współwłaściciel oraz zarządca nieruchomości budynkowych położonych w granicach przygotowywanego przez Miasto Ustroń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z zarządzonymi konsultacjami w przedmiocie opracowania przedmiotowego planu niniejszym zgłasza swoje uwagi oraz stanowczy sprzeciw odnośnie pewnych rozwiązań planowanych przez Miasto Ustroń. Uwagi, które przedstawiamy poniżej Spółdzielnia zamieściła również za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej konsultacjom społecznym w tym przedmiocie. W pierwszej kolejności Spółdzielnia przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741) w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przede wszystkim powinno uwzględnić się m.in. walory architektoniczne i krajobrazowe, prawo własności, potrzeby interesu publicznego. Ponadto ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ zobowiązany jest zważyć interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania. Nie należy również zapominać, że każdy mieszkaniec Ustronia jak i Spółdzielnia jako zarządca i współwłaściciel nieruchomości, również zgodnie z w/w ustawą ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, jak i ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych. Zdaniem Spółdzielni w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego pominięto całkowicie nie tylko walory architektoniczne i krajobrazowe istniejącego osiedla Manhatan ale przede wszystkim interesy mieszkańców tego osiedla a w szczególności komfort ich zamieszkania i potrzeby związane nierozerwalnie z zamieszkiwaniem w budynkach wielolokalowych. W miejscowym planie zaplanowano m.in. nowy obwodnicowy układ ulic publicznych (od ul. K. I . Gałczyńskiego do ul. J. Wantuły ze skrzyżowaniem z ul. A. Brody) wraz z pasami terenów do parkowania samochodów co bezpośrednio i bardzo niekorzystnie wpływa na warunki mieszkaniowe lokatorów Osiedla Manhatan zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ ZACISZE”. Likwidacja terenów zielonych, boiska wykorzystywanego przez mieszkańców oraz de facto otoczenie budynków Osiedla Manhatan drogami oraz parkingami nie uwzględnia w żaden sposób interesów mieszkańców tych budynków oraz walorów krajobrazowych. Biorąc pod uwagę, że jednocześnie planowane jest przeznaczenie przyległych terenów na obiekty usługowe czy też zespoły zabudowy szeregowej i budynki wielorodzinne, taka zabudowa spowoduje, że wokół budynków mieszkalnych i miejsc postojowych dla mieszkańców odbywać się będzie ciągły ruch zarówno pieszych jak i pojazdów. Ponadto planowanie ulicy lokalnej z parkingami po obu jej stronach (pomiędzy ulicą Katowicką a budynkami osiedla Manhatan) spowoduje również natężenie ruchu pieszych i pojazdów, co znacząco zakłóci spokój i komfort mieszkańców. Budowa parkingów w przewidywanym miejscu i to w takiej ilości w sytuacji kiedy na okolicznych nieruchomościach albo jest Osiedle Manhatan z miejscami postojowymi dla mieszkańców albo planowana jest nowa zabudowa – głównie mieszkaniowa, która zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi wymaga odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, wskazuje, że celem wprowadzenia takich rozwiązań do planu jest zwiększenie miejsc parkingowych dla turystów przybywających do Ustronia. Natomiast planowanie miejsc parkingowych dla turystów w bezpośredniej bliskości zabudowy dla mieszkańców Miasta Ustroń i niekorzystny układ dróg i wzmożenie ruchu z tego powodu stoi w oczywistej sprzeczności z interesem mieszkańców lokalnych Miasta Ustroń. Na uwagę zasługuje również fakt, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przygotowywanym przez Miasto Ustroń zaplanowano posadowienie budynku na gruntach znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni ( w pobliżu ul. A. Brody) co nie tylko nie było ustalane ze Spółdzielnią i na co Spółdzielnia kategorycznie nie wyraża zgody ale powoduje również naruszenie prawa własności. Powyższe zdaniem Spółdzielni powoduje, że założenia planu nie spełniają wymogów z ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Spółdzielnia w imieniu mieszkańców Osiedla Manhatan wyraża stanowczy sprzeciw co do planowanej likwidacji terenów zielonych i boiska oraz otoczenia budynków siecią dróg i pobliskich parkingów przeznaczonych ewidentnie dla celów turystycznych. Jednocześnie w imieniu Spółdzielni wyrażamy gotowość przeprowadzenia z Burmistrzem indywidualnych ustaleń odnośnie możliwości i koncepcji zagospodarowania terenów objętych planowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego poddanym obecnie konsultacjom społecznym, tak aby mógł on uzyskać akceptacje wszystkich zainteresowanych stron. Pismo podpisane przez Zarząd Spółdzielni "ZACISZE" : Tadeusz Dybek - Prezes Spółdzielni, Edward Pękowski - Z-ca Prezesa Spółdzielni, Główny Księgowy - Katarzyna Holeksa. Pismo w oryginale zostanie złożone w dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim Otrzymują: • adresat • kopia a/a
Anonim napisał
11-05-2021
Moim zdaniem przedstawiona koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego jest nieodpowiednia i nie uwzględnia charakteru nieruchomości położonych na obszarze objętym opracowaniem. Przede wszystkim niweluje teren zielony, tak cenny dla mieszkańców okolicy i dla utrzymania walorów uzdrowiskowych Miasta. W miejsce tego ma powstać kolejne blokowisko i droga, której celowość jest wątpliwa. Droga ta zgodnie z koncepcją, ma przebiegać przez środek zagospodarowanej działki sąsiadów, co uważam za wyjątkowo niesprawiedliwe, a następnie przebiegać wąskim traktem pomiędzy budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi w cichej i spokojnej okolicy. Urządzenie tej drogi ograniczy również i moją posesję, niestety w dość znacznym zakresie. Ponadto, koncepcja nie uwzględnia zaakceptowanych wcześniej przez Burmistrza Miasta Ustroń wniosków właścicieli co do przeznaczenia nieruchomości - m.in. w zakresie działki nr 1345/90, która według konsultowanej koncepcji ma zostać przeznaczona na cele usługowe, podczas gdy zgodnie z uwzględnionym przez Burmistrza wnioskiem, cały obszar tej działki ma mieć charakter mieszkaniowy pod niską zabudowę. Z uwagi na powyższe, w mojej opinii przygotowana koncepcja wymaga poprawy uwzględniającej wskazane argumenty. Władysław Sikora
Anonim napisał
11-05-2021
Stanowisko odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej w ramach konsultacji społecznych. W związku z zarządzeniem nr 132/2021 z dnia 4 maja 2021r. w sprawie przeprowadzenia w dniach 07-12 maja 2021 konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej jako właściciel działek nr 1337/3 oraz 1337/4 obręb 0004 Ustroń położonej przy ul. K.I.Gałczyńskiego 41a niniejszym prezentuję swoje stanowisko odnośnie zaprezentowanej koncepcji zagospodarowania, która stanowić będzie podstawę do opracowania planu miejscowego dla tego obszaru. 1. Zaprezentowana koncepcja planu miejscowego w swojej części opisowej nie precyzuje żadnego celu, dla którego przystępuje się do sporządzania MPZP. Celów takich nie precyzuje również UCHWAŁA NR XVII/247/2020 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej Zgodnie z Art. 14. Ust 5. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych”. Wśród udostępnionych w ramach konsultacji społecznych dokumentów nie znajduje się taka analiza , brak tez uzasadnienia do uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu w którym stwierdzono by zasadność sporządzania planu oraz zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Informacji takich nie zawiera również bardzo skąpa część opisowa prezentowanej koncepcji . Braki te uniemożliwiają rzetelną ocenę prezentowanej koncepcji. 2. Plan miejscowy co do zasady musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ustroń Uchwała nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2014 r zakłada się, że wizja Ustronia na najbliższe 10÷15 lat, to: GÓRSKA MIEJSCOWOŚĆ UZDROWISKOWO-LECZNICZA Z CAŁOROCZNYM PROGRAMEM USŁUG SPORTOWO-REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH, ATRAKCYJNIE ZAGOSPODAROWANYM CENTRUM MIASTA OPARTYM NA SZEROKIEJ DOLINIE RZEKI WISŁY, ORAZ MIASTO ZE ZNACZNYM UDZIAŁEM OBSZARÓW LEŚNYCH I ROLNYCH Jednym z celów określonych w studium jest miedzy innymi: „(…) zachowanie wartości przyrodniczych miasta”. W studium zakłada się również, ze realizacja powyższej wizji miasta i celów rozwoju prowadziła będzie do zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, które polegały będą miedzy innymi na: „równoważeniu wzrostu powierzchni zabudowanych wzrostem powierzchni biologicznie czynnych, - zachowaniu i ustanowieniu nowych form ochrony wartości przyrodniczych miasta”. Tymczasem zaprezentowana koncepcja nie odnosi się do tego zagadnienia w ogóle. Z treści krótkiego opisu do koncepcji wynika jedynie, ze : ”W koncepcji można wyróżnić tereny, na których planowane są koncentracje przekształceń i zmiany zagospodarowania przestrzennego” Z dołączonego rysunku wygląda jednak na to ze owa koncentracja przekształceń polega jedynie na intensyfikowaniu zabudowy. Samo „dogęszczanie” zabudowy z pominięciem zasad zrównoważonego rozwoju oraz określonych w studium celów zachowania i ustanowienia nowych form ochrony wartości przyrodniczych miasta należy uznać za niezgodne ze studium. Zapewnienie spójności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z polityką przestrzenną określoną w Studium oprócz zgodności granic terenów przeznaczonych do zabudowy z określonymi w studium oznacza przede wszystkim zapewnienie zgodności zasad zagospodarowania ustalanych w planach miejscowych z zasadami określanymi w Studium. Zapewnienie spójności oznacza w szczególności zapewnienie zgodności z określonymi w Studium: - celami rozwoju, - zasadami zrównoważonego rozwoju przestrzennego i kształtowania ładu przestrzennego, - głównymi kierunkami zagospodarowania 3. W koncepcji nie zaprojektowano wystarczającej ilości ogólnodostępnych terenów zielonych . Brak bilansu zagospodarowania uniemożliwia precyzyjne odniesienie się do problemu, jednak analiza zamieszczonej „koncepcji budynkowej” wyraźnie na to wskazuje. Zaplanowane na terenach pomiędzy linią kolejową z drogą pieszo-rowerową wzdłuż Wisły tereny sportowo-rekreacyjne i „zieleń parkowa bez budynków” oddzielone bariera urbanistyczną w postaci linii kolejowej są trudnodostępne dla mieszkańców istniejącej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej i nie realizują zasad zrównoważonego rozwoju terenów mieszkaniowych. Wyznaczanie nawet wysokich wskaźników powierzchni biologicznie czynnych w terenach zabudowy mieszkaniowej w rezultacie sprowadza się do faktycznego deficytu zieleni w osiedlach. Powierzchnie te są często zajmowane pod dzikie parkingi. W praktyce brak jest również instrumentów pozwalających na egzekwowanie określonego w planie zagospodarowania po realizacji zabudowy . Stąd też postuluje się przeznaczenie działki nr 1338/ 4 należącej do Gminy na Zieleń Parkową ZP i utworzenie na tym terenie, w sąsiedztwie istniejącego żłobka Parku osiedlowego Należy zwrócić uwagę ,ze w studium (UO2) : „dopuszcza się przy tworzeniu regulacji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, uszczegółowienia wydzielenia poszczególnych ustalonych w studium obszarów polityki przestrzennej, jeżeli jest to uzasadnione warunkami i potrzebami lokalnymi oraz cechami terenów oraz pod warunkiem, że nie naruszony zostanie generalny ustalony w studium kierunek zagospodarowania przestrzennego w danym obszarze polityki przestrzennej” . Zatem korekta wyznaczonych w studium granic terenów MW w takim zakresie jest zgodna ze studium. 4. Postuluje się rezygnacje z zabudowy szeregowej (opisane numerem 7 na rysunku „Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego”) której charakter jest niespójny z charakterem zabudowy jednorodzinnej występującej na obszarze objętym planem. Zabudowa jednorodzinna na tym obszarze to w przeważającej części domy wolnostojące 5. Równocześnie stwierdzam, że zaprezentowana koncepcja nie uwzględnia istniejącego stanu zagospodarowania, gdyż na rysunku nie uwzględniono należących do mnie działek nr 1337/3 oraz 1337/4 wraz z mieszkalnym budynkiem jednorodzinnym znajdującym się na działce nr 1337/3 przy ul Gałczyńskiego 41A . Świadczy to o nierzetelnym wykonaniu inwentaryzacji urbanistycznej oraz niewystarczającym przygotowaniu materiałów planistycznych zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioskuję o dokonanie stosownej korekty i nie projektowanie budynków wielorodzinnych na mojej prywatnej działce. 6. Zwracam się również z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie charakteru planowanej zabudowy wielorodzinnej (określonej numerem 6 na rysunku „Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego”). Zabudowa mieszkaniowa 5 kondygnacyjna charakterem, gabarytem i intensywnością całkowicie odbiega od zabudowy jednorodzinnej, która w zdecydowanej większości otacza ten teren i przeważa wzdłuż zachodniej obwodnicy Ustronia. Proponowany sposób zabudowy stanowi ewidentną kontynuację osiedla Manhatan. Nawiązuje do błędu sprzed lat. Ustroń jest malowniczo położoną miejscowością uzdrowiskową. Budowa w latach 70’ XX wieku osiedla 11-kondygnacyjnych bloków mieszkalnych (osiedla Manhatan) na wzgórzu wyniesionym ponad miasto stanowi jeden z największych błędów planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych w skali całego kraju. Jest to niezaprzeczalnie element niszczący krajobraz i przeczący wszelkim walorom estetycznym. Nie należy kontynuować takiego błędu 50 lat później, mając inną świadomość socjologiczną, ekologiczną i krajobrazową. Z poważaniem mgr inż. arch. Krystyna Leśnodorska
AdmS napisał
11-05-2021
Dzień Dobry, W związku z Konsultacjami społecznymi które dotyczą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu, jako właściciel działek 1345/97, 1345/98 nie wyrażam zgody na proponowane zagospodarowanie, dla koncepcji przedstawionej w planie zagospodarowania jako "a". Efektem tej koncepcji będzie skierowanie ruchu pojazdów z głównej ulicy Katowickiej od osiedla „Manhatan”, aż do ul. Myśliwskiej, gdzie obszar ten według planu zagospodarowaniu dedykowany jest dla zabudowy rodzinnej. Skierowanie w ten obszar ruchu pojazdów stworzy stałe zagrożenie w wyniku prawdopodobnych potrąceń oraz stałą uciążliwość dla mieszkańców wynikającą z hałasu który towarzyszył przejeżdżającym pojazdom, przykład ten powinien mieć szczególne znaczenie dla miejscowości która ma status uzdrowiskowej. Nie bez znaczenia dla mieszkańców miasta oraz turystów zwiedzających miasto będzie także zwiększony ruch pojazdów przez centrum miasta. Dla mnie jako właściciela ww działek ma znaczenie także kwestia szerokości dróg, wzdłuż moich działek. Nie będę wyrażał zgody na pomniejszenie ww działek na poczet szerszej drogi po której będzie prowadzony intensywny ruch. W wyrazami szacunku Adam Sikora kom.503912584
Marcin_Sikora napisał
11-05-2021
Jestem przeciwny proponowanej koncepcji zagospodarowania przestrzennego, ponieważ proponowany układ drogowy znacząco zmniejsza powierzchnię użytkową posiadanej działki, a co w związku z tym idzie - spadek jej wartości. Ponadto, poprzez poprowadzenie ruchu do planowanej zabudowy ulicą Gałczyńskiego, przyczyni się do wzmożenia ruchu w okolicach żłobka i przedszkola, co będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo dzieci i utrudnione parkowanie zarówno rodziców odwożących dzieci, jak i mieszkańców osiedla Manhatan. Co więcej, planowana droga wzdłuż ulicy Katowickiej przyczyni się do zmniejszenia powierzchni terenów zielonych , z których korzystają mieszkańcy osiedla Manhatan
lsikora@poczta.onet.pl napisał
11-05-2021
URZĄD MIASTA USTROŃ Rynek 1 43-450 USTROŃ Dotyczy: konsultacji społecznych na temat zapisów nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Analizując wyłożoną do konsultacji społecznych koncepcję nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ustronia – jako właściciele m.in. parceli gruntowej składającej się z działek niezabudowanych usytuowanych przy ul. Myśliwskiej nr: 1345/104, 1345/105, 1345/106, 1345/107, 1345/108 – wrażamy swoją wysoce negatywną opinię dotyczącą proponowanych zapisów nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z dotychczasowym studium uwarunkowań urbanistycznych – dotychczas byliśmy właścicielami pięknego, spokojnego terenu z fantastycznym widokiem na dzielnicę uzdrowiskową. Zgodnie z proponowanymi zapisami nowego planu zagospodarowania – staniemy się właścicielami … No właśnie czego? Terenu nie nadającego się pod żadne sensowne inwestycje z szeroką ulicą pośrodku i terenami usługowymi tuż przy „wiślance” na działkach nr 1345/88 oraz 1345/106 (gwarantujemy, że w tym miejscu nie będzie chętnych do wykorzystania tych terenów pod usługi). Nie rozumiemy, jakim względom służy diametralny zwrot w przeznaczeniu terenu zapisanym w studium, a wskazanego w nowym planie zagospodarowania przestrzennego? Mamy jednak nadzieję, że władze miasta Ustroń realnie spojrzą na perspektywę rozwoju tego terenu, jego niezaprzeczalne walory widokowe i inwestycyjne oraz potencjał zasilenia kasy miasta poprzez podatki płacone przez nowonabywców, co służyć będzie przez długie lata dla wszystkich mieszkańców miasta. Nadmieniamy, że wykonaliśmy duży wysiłek dla uporządkowania wszystkich spraw formalno-prawnych tego terenu i podpisaliśmy stosowną umowę przedwstępną sprzedaży lokalnemu inwestorowi, który zamierza zainwestować własny kapitał poprzez realizację inwestycji budownictwa jednorodzinnego. Uwzględniając fakt, iż proponowane zapisy nowego planu niszczą potencjał inwestycyjny i widokowy naszego terenu – postulujemy merytoryczną analizę i przywrócenie naszym działkom funkcji mieszkalnej, co dla dobra rozwoju całego miasta, pozwoli wydobyć wszystkie opisane wyżej walory. Z poważaniem Leszek Sikora
Krzysztof napisał
11-05-2021
W związku z odbywającymi się konsultacjami społecznymi dotyczącymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako właściciel działek: 1345/97,1345/98,1345/99, nie wyrażam zgody na proponowane zagospodarowanie przestrzenne moich działek w proponowany sposób. Propozycja miejscowego planu zagospodarowania w mojej ocenie, nie usprawni zauważalnie ciągu komunikacyjnego, wręcz utrudni komunikację mieszkańcom na przykładzie sytuacji komunikacyjnej w miejscowości Wisła. Wykonanie nowych dróg publicznych niewątpliwie będzie miało niekorzystny wpływ na środowisko naturalne dla miejscowości turystycznej i uzdrowiskowej.
AdmS napisał
11-05-2021
Temat Ogólny, Skoro prowadzicie Państwo konsultacje społeczne to dlaczego wypowiedzi zainteresowanych nie są dostępne do publicznej wiadomości?
PatrykMir napisał
11-05-2021
Dlaczego tak ważna informacja jak rozbudowa osiedla nie jest konsultowana z mieszkańcami osiedla? Szykują Państwo duże zmiany, które wiążą się z intensywnym ruchem dużych pojazdów mechanicznych (ciężarówek, koparek) w pobliżu żłobka i przedszkola. Czy ktoś pomyślał o tym? Dlaczego władza nie myśli o bezpieczeństwie mieszkańców, w szczególności dzieci? Przecież drogę można poprowadzić przez ulicę Myśliwską i będzie to dużo bezpieczniejsze i łatwiejsze. Poparłem obecnego Burmistrza, bo myślałem, że zależy mu na mieszkańcach i ich bezpieczeństwie, ale jak zwykle "dobra zmiana" się nie udała. Mam nadzieję, ze Ratusz pójdzie po rozum do głowy i poprowadzi drogę w innym miejscu.
Anonim napisał
11-05-2021
Jako mieszkanka budynku przy ulicy Gałczyńskiego, który sąsiaduje ze żłobkiem i przedszkolem, mam możliwość zaobserwowania, jak wygląda przejazd ulicą Gałczyńskiego w godzinach dowozu i odbioru dzieci ze żłobka lub przedszkola. Stwierdzam, że ulica ta w aktualnym stanie użytkowania jest bardzo niebezpieczna dla jej użytkowników, ponieważ jest to droga wąska, stale parkują na niej samochody, a w związku z tym cały ruch odbywa się praktycznie środkiem ulicy. Dlatego też planowanie przejazdu ulicą Gałczyńskiego jako drogi komunikacyjnej dla ewentualnego osiedla jest poważnym błędem i stanowi ogromne zagrożenie dla użytkowników tej ulicy, a szczególnie rodziców, którzy dowożą dzieci do żłobka lub przedszkola. Moim zdaniem, ten odcinek ulicy Gałczyńskiego powinien być całkowicie wyłączony z ruchu innych samochodów. Poza tym, droga ta przebiega pomiędzy blokami osiedla Manhatan, co już samo w sobie jest zagrożeniem dla mieszkańców tych bloków. Ponadto uważam, że planowanie budowy budynków pięciokondygnacyjnych, kiedy w okolicy znajdują się same domki jednorodzinne, narusza ład architektoniczny terenu. Nie bardzo rozumiem, dlaczego Miasto jest zainteresowane umożliwieniem deweloperom budowy tak wysokich budynków w tym miejscu, kiedy pamiętamy jak za czasów tzw. komuny budowa bloków osiedla Manhatan była powszechnie krytykowana, tylko że wtedy nic nie można było z tym zrobić, a obecnie powiela się te same błędy. W poprzednim planie miejscowym teren ten przeznaczony był na budowę domów jednorodzinnych i to było jak najbardziej godne zaakceptowania. Natomiast budowa ogromnego osiedla w miejscu, w którym dookoła znajdują się małe domy jednorodzinne, zdecydowanie narusza ład przestrzenny. W związku z powyższym, uważam że przedstawiona koncepcja zagospodarowania ulicy Gałczyńskiego i innych jest chybiona, a jej realizacja będzie jedynie konfliktować społeczeństwo i będzie stanowić zagrożenie dla mieszkańców.
Anonim napisał
11-05-2021
Jestem przeciwna realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, gdyż zwiększenie natężenia ruchu samochodowego w tych okolicach zagraża bezpieczeństwu dzieci, które uczęszczają do pobliskich placówek.
Marek Ormańczyk napisał
11-05-2021
Z miejscami parkingowymi w południowej części Manhattanu, czy możliwościami chociażby zatrzymania się w pobliżu przedszkola i żłobka będzie jeszcze gorzej. Marek Ormańczyk
Malina napisał
11-05-2021
Po dokładnym zapoznaniu się z przedstawionym do konsultacji opracowanym planem miejscowego zagospodarowania dla podanego obszaru, budzi mój sprzeciw przedstawione rozwiązanie komunikacyjne dla rejonu os. Manhatan w rejonie bloków nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, oraz budynków jednorodzinnych w tym rejonie. 1./ Wprowadzenie dodatkowego ruchu obsługującego nowo projektowane osiedle na ul. Gałczyńskiego, to kompletne nieporozumienie. To, co przy obecnym obciążeniu tej drogi przeżywają mieszkańcy bloków 7, 8, 9, 10 , gdzie droga ta obsługuje przedszkole nr 7 i żłobek to tylko im wiadomo. 2./ wyprowadzenie ruchu z ul. Gałczyńskiego zaproponowaną "obwodnicą" i parkingami pod bloki 5 i 6 i wyprowadzenie ruchu na ul. A. Brody pod blokiem nr 3 to kolejne nieporozumienie. 3./ zaprojektowanie "łącznika" od ul. Gałczyńskiego do projektowanych parkingów i drogi za blokami 5 i 6 bezpośrednio pod blokami 7 i 8 to całkowite "ogrodzenie" tych bloków drogami , chyba nie o to chodzi. 4./ Wprowadzenie takich rozwiązań komunikacyjnych, na tak bardzo zaludnionym terenie, już i tak bardzo obciążonym ruchem samochodowym z wszystkimi jego uciążliwościami, stanowi dla mieszkańców nie tylko dyskomfort ale i zagrożenie zdrowia. 5./ Przy tych rozwiązaniach należy brać pod uwagę, roszczenia mieszkańców dotyczące spadku wartości mieszkań, które już zamieszkują, bo przecież ich wartość spadnie. Jakie jest rozwiązanie tego problemu: 1./ Nie projektować w tym rejonie zabudowy, 2./ Jeżeli jeż, to skomunikować teren nowo planowanego osiedla przez ul. Myśliwską i dalej ul. Pod Skarpą (należy dokończyć jej budowę aż do ul. Cieszyńskiej) lub bezpośrednio z ul. Katowicką II Mam nadzieję, że uwagi te zostaną poważnie potraktowane jako, że przedstawione przeze mnie propozycje są owocem wielu rozmów i interwencji kierowanych pod moim adresem przez mieszkańców osiedla Manhatan, choć nie mam żadnych upoważnień, żeby ich reprezentować. Z wyrazami szacunku Stanisław Malina
Anuleczka napisał
11-05-2021
Witam, moim zdaniem proponowane rozwiązanie jest ukłonem w stronę patodeweloperki i zamożnych turystów a nie mieszkańców Ustronia. Zabudowa zielonych płuc Ustronia tylko pogorszy już i tak nie najlepsze powietrze w mieście. Szczególnie że planowane miejsce realizacji jest przy Wiślance, która generuje dużo spalin szczególnie w ciągu weekendów, kiedy to Śląsk wyrusza na weekend w stronę Wisły. Zmiany w drodze ul. Gałczyńskiego stanie się niebezpieczne dla dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola lub szkoły. Budowa kolejnych apartamentowców tylko sprawi że w mieście będzie więcej mieszkań weekendowych dla bogatych turystów ze Śląska a nie dla mieszkańców miasta. Wystarczy już teraz zobaczyć gdzie w nowych mieszkaniach mieszkają Ustroniacy a ilu jest weekendowców. Dobrze to widać w słoneczne weekendy gdy Ustroń przeżywa najazd turystów ze śląska. Mija weekend i nagle rolety w oknach opadają a sprzed domów znikają auta spoza SCI. W takim tempie to Ustroń zostanie miastem turystów i seniorów leczących się w sanatoriach i tych umierających ustroniakow, bo jak wiadomo starych drzew się nie przesadza. Miasto w sloneczny weekend jest nie do życia. Jako rodowita Ustronianka jak ognia unikam spacerów w centrum miasta i na bulwarach nad Wisłą. Turyści w czasie pandemii nie chodzą w maseczkach, śmiecą, o kulturze ich zachowania nie wspomnę. Dla przykładu sytuacja z niedzielnego południa ul. 9 Listopada, na zwrócenie uwagi 6osobowej grupie ludzi, że idzie cała szerokością drogi zostałam z mężem zwyzywana... , dodatkowo wspomniana grupa była bez maseczek. Czy taki chcemy mieć Ustroń? Widzę jak na przestrzeni lat w mieście żyje się coraz gorzej. Osiedlowe uliczki są zastawiane przez auta turystów blokując bezpieczny dojazd do osiedla dla mieszkańców, a policja i straż miejska nic z tym problemem nie robi, a auta stoją na zakazach, przy skrzyżowaniach, wyjazdach z osiedli czy przejściach dla pieszych oraz rozjeżdżają trawę wzdłuż ulicy Sportowej, Nadrzecznej. Kolejne osiedla tylko pogłębia ten problem z brakiem miejsc parkingowych. Osobiście po mieście poruszam się pieszo lub rowerem, dla mnie przejście 3km nie stanowi problemu, ale jak widać po turystach najchętniej wjechali by oni samochodem na bulwar by mieć jeszcze bliżej do rzeki. Jak Państwo wyobrażają sobie ruch z wiślanki na nowe osiedla przy tak już niebezpiecznych skrzyżowaniach na Manhatanie, nie wszystkie zjazdy z trasy są wyposażone w światła. Dodatkowo brak jest komunikacji miejskiej, raptem kilka połączeń Wispola, Dasa, Lajkonika i innych busów, rowery miejskie jakoś nie są rozchwytywane, 9zł za dzień to moim zdaniem dość sporo a opinie o działaniu aplikacji mówią same za siebie. W dodatku ruch na bulwarach mimo wyznaczenia ścieżki rowerowej i tak jest często zajmowany przez pieszych i rolkarzy, dzieciaki na hulajnogach czy biegaczy. Ponad to należy zadbać o bezpieczeństwo na już istniejących drogach, szczególnie jak jeżdżą po nich "turystyczni rajdowcy" np. ul. Sportowa,Pod Skarpą, wypadałoby ustawić na nich progi zwalniające. Uwaga dla obsługującego stronę! Nie wiem kto pisze w UM te formularze do konsultacji, ale jest mi wstyd, bo po pierwsze brak jest zamieszczonego regulaminu - strona do którego odwołuje się link nie działa, a dwa jak można w jednym zdaniu zrobić tyle błędów: "Komentarz zostanei podpisany Imieniem i nzwiskiem podanym podczas zakłądania konta". Proszę o sprawdzaniem wszystkiego przed publikacja w internecie. Dziękuję.
Dorotaszandarowska napisał
11-05-2021
Przeprowadzenie ruchliwej, głównej ulicy przy żłobku i przedszkolu będzie zagrażało bezpieczeństwu przedszkolaków.
sylwiaklusekszleszynska napisał
10-05-2021
Wydaje mi się, że Urząd Miasta powinien poinformować mieszkańców osiedla Manhatan oraz członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze" o zmianach w zagospodarowaniu planu przestrzennego oraz inwestycjach i nowo powstałych ulicach prowadzących przez osiedle.
Anonim napisał
10-05-2021
Witam. To jest najgorsze rozwiązanie żeby ta droga tj. Gałczyńskiego oraz oś. Manhatan którą uczęszcza mnóstwo rodziców wraz z dziećmi idących do żłobka, przedszkola jak i teraz do szkoły będzie coraz bardziej ruchliwa i stanie się niebezpieczna. Myślę że napewno znajdzie się jakieś inne rozwiązanie.
Jan napisał
10-05-2021
Zdziwiłem się aż tak dokładnym planem. O ile pamięć mnie nie myli, przy poprzednich konsultacjach nie były pokazywane takie wizualizacje. Ale to dobrze, przynajmniej teraz wiemy, że miasto planuje prawdopodobnie na nasz koszt wybudwać drogę do nowych apartamentowców. Mam nadzieję, że część kosztów poniesie inwestor (chodzi o drogę wzdłuż obwodnicy). Ze dużym zaniepokojeniem obseruję wykreśloną na planie drogę dojazdową do ów osiedla między żłobek i przedszkolem - spokojną drogą osiedlową. Tak, na mysli mam ulice Grażyńskiego. Rozumiem, że osoby odpowiedzialne za ten pomysł nie mieskzaja na Manhatanie, nie piuszczają dzieci na plac zabaw, czy nie odprowadzaja ich do żłobka. Taka droga to kompletny absurd. Gdy zdecydowana większość cywilizowanej Europy, (Paryz, Sztokholm) Warszawa, czy oststnio Poznan stopniowo uspokaja ruch przy szkołach (tam, gdzie to mozliwe) ktoś u nas wpada na taki genialny pomysł. Ręce opadaja! Na plus pozostaje kwestia parkingow wzdluz obwodnicy, jak i rondo Pod Skarpą. Na plus takze zamkniecie zjazdu z obwodnicy. Szkoda, że plan nie wuzględnia rozwiazania ruchu pieszych w strone Biedronki. Nadal to jest piętą achillesową pana burmistrza Korcza.
Jola napisał
10-05-2021
W związku z planowanymi zmianami zagospodarowania przestrzennego i wynikającymi z tych zmian -zmiany w organizacji ruchu w okolicach ulicy Gałczyńskiego ,chciałam zauważyć ,że przy tejże ulicy znajduje się Żłobek Miejski oraz Przedszkole , do których jest utrudniony dojazd oraz brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych . Obecnie na chodniku wzdłuż ulicy Gałczyńskiego parkują samochody mieszkańców osiedla Manhatan i nie ma możliwości bezpiecznego przejścia z dziećmi na spacer po chodniku , dlatego często , aby przejść z przedszkolami na spacer poza teren przedszkola musimy iść ulicą Gałczyńskiego , tak jak i mieszkańcy osiedla oraz dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu . Wzmożenie ruchu na tej ulicy będzie zagrażać bezpieczeństwu dzieci oraz utrudni rodzicom bezpieczny dowóz dzieci do żłobka i przedszkola. Szczególnie też będą narażone dzieci z osiedla Manhatan , które bawią się w okolicy ulicy oraz te , które chodzą ulicą Gałczyńskiego do szkoły. Do Przedszkola nr 7 w Ustroniu uczęszcza obecnie 149 dzieci . Większości rodzice przywożą dzieci samochodami i borykają się z możliwością zaparkowania samochodu i bezpiecznego odprowadzenia dzieci do przedszkola. Z uwagi na to ,że są to dzieci na tyle małe ,których nie można wypuścić samych z samochodu do przedszkola i podobnie przy odbiorze -czas postoju trwa dosyć długo i robi wówczas duży tłok . Od lat przy różnego rodzaju spotkaniach był poruszany temat miejsc parkingowych i dowozu dzieci do obu instytucji przy ulicy Gałczyńskiego Dodatkowe przyjazdy samochodów mieszkańców nowych osiedli spowodują zagrożenie na już zatłoczonej i ciasnej ulicy . Dlatego wyrażam sprzeciw wobec planowanym zmianom .
Anonim napisał
10-05-2021
Pomysł budowy kolejnego osiedla jest moim zdaniem bardzo kiepski. Planowany dojazd do placu budowy a po jej ukończeniu do powstałego osiedla moim zdaniem jest kompletnie pozbawiony sensu.
Kassar napisał
10-05-2021
Z upoważnienia wlaściciela posesji Gałczyńskiego 39 chciałabym wyrazić nasze zdanie na temat opracowania miejscowego planu zagospodarowania w tej okolicy. Proponowany plan i wizualizacja zakładają budowę obiektów usługowych, osiedla bloków, zespołu domków szeregowych oraz długiego odcinka ulicy. Obawiamy się, że na czas budowy tych obiektów ruch ciężkich samochodów będzie się odbywał wąską ul. Gałczyńskiego, która ma małą wytrzymałość na obiciążenie (3,5 t)- zwiększony ruch ciężkich pojazdów spowoduje zniszczenie tej ulicy. Na odcinku pod przedszkolem i żłobkiem z powodu niewystarczająch miejsc parkingowych już dziś w godzinach szczytu trudno przejechać nawet samochodem osobowym. Dodatkowo, ul. Brody (od ul. Pod Skarpą do Katowickiej) ma ograniczenie do 3t – przy niedawnej modernizacji ul. Cieszyńskiej objazd dla ciężkich pojazdów był zorganizowany ul. Brody (do skrzyżowanie z ul. Pod Skarpą), Pod Skarpą i Myśliwską i dalej do Katowickiej, a nie ul. Brody między blokami os. Manhatan. Jako alternatywę do istniejącej propozycji planu chcielibyśmy przedstawić możliwość zorganizowania dojazdu do planowanych inwestycji od ul. Myśliwskiej, która nie ma ograniczenia ociążenia, przez działkę 1345/90 wzdłuż granic z działkami 1345/67 i 1345/68 oraz przez działkę 1345/88. W połączeniu z działkami 1345/96 i 1345/108 dałoby to zwarty ciąg komunikacyjny. Budowa takiej drogi wydaje się łatwiejsza i tańsza niż budowa „obwodnicy” ul. Gałczyńskiego, a dostęp do nowych inwestycji od strony ul. Katowickiej byłby w takim wariancie dużo szybszy. Dodatkowo zachowany byłby bardziej bezpieczny ruch i przejezdność ul. Gałczyńskiego w okolicy żłobka i przedszkola.
Kassar napisał
10-05-2021
X
Gregor napisał
09-05-2021
Witam Nie wiem czy się śmiać czy płakać, ale ten plan to są jakieś jaja, chce się go przepchnąć bez konsultacji z mieszkańcami sąsiadujących ulic i posesji. Chciałbym się mylić ale wygląda to tak jak by pan burmistrz Przemysław Korcz miał w tym swój prywatny interes. Planowana w przyszłości zabudowa jest miejscami na istniejących już obiektach, może dlatego ich właściciele nie zostali powiadomieni o planowanych inwestycjach. Może jak za komuny w myśl racji wąskiego grona ludzi z układu będzie się pod przymusem wysiedlać i odbierać za grosze domy i pola. Nie rozumiem też skoro miasto miało takie plany, to po co w przetargach pozbywało się gruntów w rejonie planowanych inwestycji
Anonim napisał
09-05-2021
W sąsiedztwie osiedla Manhatan miasto planuje budowę 25 domów, około 100 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej i pawilon handlowy usytuowany w pobliżu wodociągów. Głównym problemem jest droga dojazdowa do tych inwestycji ,którą ma być ul. Gałczyńskiego biegnącą przez środek Manhatanu. W godzinach dowozu dzeci do przedszkola i żłobka ta droga jest zupełnie nie przejezdna, ruch pieszych odbywa się środkiem ulicy, ponieważ ulica ta pełni funkcję parkingu dla mieszkańców osiedla. Zwiększenie ruchu to większy hałas, zakłócenie spokoju a przede wszystkim niebezpieczeństwo dla dzieci i turystów chodzących tą ulicą. Najbezpiczniejszym rozwiązaniem jest dwukierunkowa ulica Myśliwska która jest najbliższym dojazdem do planowanych inwestycji i nie przyczyni się do przeciążenia ruchu na terenie osiedla. Takie rozwiązanie jest nie tylko możliwe ale także znacznie tańsze dla miasta i dużo korzystniejsze dla społeczności.
mieszkaniec Ustronia napisał
09-05-2021
Projekt planu zagospodarowania , między innymi dotyczy zmiany statusu części ulicy Gałczyńskiego.W mojej opinii proponowane rozwiązanie jest najmniej korzystne z możliwych sposobów rozwiązania dojazdu do planowanego nowego osiedla,ze strony organizacji ruchu i przesłanek ekonomicznych.Zmienia i likwiduje dotychczasowe wieloletnie poprawne funkcje osiedlowej ulicy dojazdowej do Gałczyńskiego , na której parkowane są samochody mieszkańców osiedla.Obecnie są trudności z pakowaniem samochodów którymi dowożone i odbierane są dzieci do żłobka i przedszkola.Równocześnie należy wziąć pod uwagę zamianę ulicy osiedlowej na ulicę miejską co zmiejszy znacznie bezpieczeństwo osiedlowych dzieci.Wiadomo że nawierzchnia ulicy osiedlowej i Gałczyńskiego wraz z poprowadzonymi w nich mediami nie nadaje się do dużego obciążenia pod każdy względem i zostanie b.szybko zniszczona. W zrozumieniu powyższych uwag należy rozważyć dojazd do planowanego osiedla od ul.Myśliwskiej. Daje to rozwiazanie przyjazne ekologicznie dla mieszkańców Manhatanu /spaliny/ bo dotyczy terenu prawie niezamieszkanego i nie komplikuje dotychczasowej dobrej organizacji życia na Manhatanie i przyległych posesjach.
JesBia napisał
09-05-2021
Zarządzenia nr 132/2021 Konsultacje Społeczne dotyczące mieszkańców osiedla Manhatan i ul. Gałczyńskiego Szanowna Pani Siwiec, w sasiedztwie osiedla Manhatan znajdują się niezabudowane tereny, na których miasto planuje około 100 budynków mieszkalnych, 25 domów czterorodzinnych oraz pawilonu handlowego w pobliżu wodociągów. W tym planie ulica Gałczyńskiego ma być jako główna ulica, która przebiega przez środek Manhatanu. Wszyscy wiemy, że podczas dowozu i odbioru dzieci ze żlobka i przedszkola korzystają z ulicy Gałczyńskiego, jest ona nie przejezdna ponieważ używana jako parking dla mieszkańców osiedla. Przekształcenie ulicy Gałczyńskiego na ruchliwą główną droge stwarza niepotrzebne zagrożenie dla dzieci i spacerowiczów. Jednocześnie my jako mieszkańcy tej ulicy nie będziemy już czuć się komfortowo w ciągłym hałasie ruchliwej ulicy i ciągłej ostrożności. Mieszkańcy i dzieci muszą też iść środkiem ulicy, bo gdyby Pani miała realizować swój projekt, to ulica musiałaby być poszerzona i nie byłoby miejsca dla ludzi, tylko dla pojazdów. Nie mamy nic przeciwko tworzeniu nowych opcji mieszkaniowych dla projektu budowlanego. Naszym problemem jest rozbudowanie drogi przez nasze osiedle przy ul. Gałczyńskiego. Sprowadza to wiele problemów i reklamacji, a najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest: Korzystanie z głównej ulicy Myśliwskiej, która prowadzi bezpośrednio do planowanych budynków i pawilonu handlowego. Ulica Myśliwska jest droga dwukierukowa i całkowicie przepustowa ulica ktora nie stanowi zagrożenia dla dzieci, mieszkańców czy spacerowiczów tak jak na ulicy Gałczyńskiego. Ja i mieszkańcy naszej osady z ul. Gałczyńskiego liczymy na Pani uwagi i prosimy o informację zwrotną, jak dalej postępować. Z poważaniem Jessica Białczyk ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego xxx 43-450 Ustroń
Anonim napisał
09-05-2021
Wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec planowanej inwestycji. Uważamy, że pomysł z budową wielkich osiedli mieszkaniowych na terenach, które w poprzednich Planach Zagospodarowania Przestrzennego przewidziane były pod zabudowę jednorodzinną jest co najmniej chybiony. Wielu obywateli naszego miasta nabyło działki i wybudowało swe nieruchomości w tym rejonie licząc, że będzie to teren pozbawiony wysokiej zabudowy i intensywnego ruchu kołowego. Totalna zmiana koncepcji zakrawa więc na kpinę. Idea, by drogę dojazdową do projektowanych osiedli oraz kolejnego, ogromnego centrum handlowego poprowadzić między budynkami przedszkola i żłobka, gdzie każdego ranka i popołudnia jest ogromy ruch, oraz wzdłuż alei pomiędzy już istniejącą zabudową jednorodzinną jest zaiste zadziwiająca. Jak mógł zrodzić się pomysł, by ruchliwą drogę umiejscowić na trasie, którą pokonują dzieci mieszkające na Oś. Manhattan by dostać się do Szkoły Podstawowej Nr 1. Jaka logika kierowała projektantem tworzącym nowy ciąg komunikacyjny, choć o kilkadziesiąt metrów dalej ma już istniejący? Po co dublować ciąg ulic Pod skarpą-Myśliwska oraz ewentualne zjazdy bezpośrednio z „dwupasmówki”, które to drogi zapewniają doskonały dojazd do terenu projektowanych inwestycji? Rodzi się także pytanie, czy Ustroń naprawdę potrzebuje kolejnego supermarketu/Centrum handlowego? Nie wystarczają już istniejące? Mamy chyba najwyższe „nasycenie” marketami w powiecie a może i w województwie. Generalnie więc, nasza opinia jest negatywna i uważamy proponowane zmiany za nieprzemyślane a koncepcję za chybioną.
Anonim napisał
09-05-2021
Wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec planowanej inwestycji. Uważamy, że pomysł z budową wielkich osiedli mieszkaniowych na terenach, które w poprzednich Planach Zagospodarowania Przestrzennego przewidziane były pod zabudowę jednorodzinną jest co najmniej chybiony. Wielu obywateli naszego miasta nabyło działki i wybudowało swe nieruchomości w tym rejonie licząc, że będzie to teren pozbawiony wysokiej zabudowy i intensywnego ruchu kołowego. Totalna zmiana koncepcji zakrawa więc na kpinę. Idea, by drogę dojazdową do projektowanych osiedli oraz kolejnego, ogromnego centrum handlowego poprowadzić między budynkami przedszkola i żłobka, gdzie każdego ranka i popołudnia jest ogromy ruch, oraz wzdłuż alei pomiędzy już istniejącą zabudową jednorodzinną jest zaiste zadziwiająca. Jak mógł zrodzić się pomysł, by ruchliwą drogę umiejscowić na trasie, którą pokonują dzieci mieszkające na Oś. Manhattan by dostać się do Szkoły Podstawowej Nr 1. Jaka logika kierowała projektantem tworzącym nowy ciąg komunikacyjny, choć o kilkadziesiąt metrów dalej ma już istniejący? Po co dublować ciąg ulic Pod skarpą-Myśliwska oraz ewentualne zjazdy bezpośrednio z „dwupasmówki”, które to drogi zapewniają doskonały dojazd do terenu projektowanych inwestycji? Rodzi się także pytanie, czy Ustroń naprawdę potrzebuje kolejnego supermarketu/Centrum handlowego? Nie wystarczają już istniejące? Mamy chyba najwyższe „nasycenie” marketami w powiecie a może i w województwie. Generalnie więc, nasza opinia jest negatywna i uważamy proponowane zmiany za nieprzemyślane a koncepcję za chybioną.
Anonim napisał
08-05-2021
Zupelnie niezrozumiale dla mnie jest prowadzenie drogi przez ul. Galczynskiego, ktora jest waska, nie mowiac juz o czesci gdzie znajduje sie przedszkole i zlobek, plus na chodniku stoja zaparkowane na chodniku samochody, w godzinach porannych oraz popoludniowych nie sposob tam przejechac, tak duzy jest ruch. Dosatkowo z wyzej opisanych powodow piesi chodza srodnkiem drogi, wzmozony ruch samochodow, ktory chce “zafundowac”miasto bedzie smiertelna pulapka dla nich. Zamiast wcielania w zycie tego absurdalnego pomyslu, wystarczyloby poprowadzic droge przez dwukierunkowa szeroka ul. Mysliwska. Jako mieszkanka ulicy Galczynskiego 33 jestem zbulwersowana tym pomyslem. Jak widac nie dobro mieszkancow miasta Ustron jest priorytetem dla jego wladz tylko pieniadze z podatkow od nieruchomosci, ktore zasila kase miasta w.z. z budowa osiedla mieszkaniowego.
M.Z. napisał
08-05-2021
Po zapoznaniu się z koncepcją zagospodarowania przestrzennego, moje zdziwienie było tak wielkie, że wybrałam się na konsultacje społeczne do moich sąsiadów, aby przekonać się, czy rzeczywiście i dla nich ta koncepcja jest niedorzecznością i jednym wielkim nieporozumieniem, czy może tylko ja patrzę na sprawy opatrznie. Otóż ze mną jest wszystko w porządku. Przy okazji rozmów z sąsiadami pojawiło się jednak kilka kwestii do wyjaśnienia, które umieszczam poniżej. Po pierwsze, czy zatrudniona przez urząd miasta pracownia urbanistyczna w Rybniku pofatygowała się na miejsce i zapoznała z rzeczywistym obrazem terenu i sytuacją, czy projektuje patrząc jedynie na mapy Geoportalu. Gdyby pojawiła się na ul. Gałczyńskiego o dowolnej porze dnia, gdzie chodników nie widać, bo stoją na nich zaparkowane samochody, ruch pieszych odbywa się środkiem jezdni, a rodzice odbierający dzieci z przedszkola lub żłobka parkują nieraz w poprzek jezdni z braku miejsca, to z pewnością pomyślałaby o tym, że należy zaprojektować raczej duże osiedlowe parkingi i uwolnić chodniki, aniżeli przepuszczać tędy kolejne setki samochodów (do planowanych 100 mieszkań i 25 domów) tym bardziej, że istnieje nowa, szeroka ulica Pod Skarpą i łącząca się z nią dwukierunkowa, całkowicie przepustowa ulica Myśliwska, z której dojazd do planowanych osiedli jest dużo bliższy i co najważniejsze bezpieczniejszy. Ponadto, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, kto sprzedaje nieruchomość, jest zobowiązany do zapewnienia do niej dojazdu przez swój własny grunt, jeśli nie ma takiej możliwości sprawa rozstrzyga się w sądzie. W tym przypadku możliwość taka istnieje, co więcej jest prostszym i tańszym dla miasta rozwiązaniem (bo miasto nie będzie musiało budować kolejnych kilometrów dróg dojazdowych, ani wywłaszczać pod nie gruntów). Właściciele nieruchomości, którzy będą się ich ewentualnie zbywać pod planowane inwestycje mogą i powinni sami zagwarantować do nich dojazd, a nie przerzucać obciążenia komunikacyjne na mieszkańców osiedla i właścicieli zlokalizowanych wokół niego domów. Czyżby urząd miasta zatrudniał niekompetentnych radców prawnych, którzy działają na niekorzyść gminy? Kolejna myśl, która nasuwa się przy tak kuriozalnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego brzmi: „jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze”. Czy mamy do czynienia z lobbingiem ze strony zacierających ręce deweloperów, którzy nie mogą już doczekać się na zielone światło ze strony urzędu miasta i nie bacząc na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców osiedla, chcą nam zafundować przejazd ciężarówek, dźwigów, itd. na cały wieloletni czas budowy? Choć patrząc na projekt dróg poprowadzonych wokół i w poprzek osiedla niczym na tor wyścigowy formuły 1, może chodzi tu o lobbing jakiejś firmy budującej drogi? Powyższe wątpliwości mają wszyscy mieszkańcy ulicy, których podpisy zostały zebrane na piśmie informującym o planowanych zmianach. Oto nazwiska: z up. Antoszewski Robert, Państwo Anuszkiewicz, Białczyk Dorota, z up. Braniewicz Henryk, Braniewicz Irena, Czarnecki Arkadiusz, Grendowicz Krzysztof, Grochal Renata, Hadaszczak Barbara, Hadaszczak Jerzy, Jakubowska Łucja, Państwo Jaszczurowscy, z up. Skwara Magdalena, z up. Skwara Monika, Skwara Urszula, z up. Sztwiertnia Janusz, Sztwiertnia-Konieczna Helena, Wantulok Małgorzata, Zawada Stanisław, Zwoliński Janusz, Zwolińska Józefa.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017